>    >    >    >    >  Bros Granulat auf Mäuse und Ratten 10 x 25 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Bros Granulat auf Mäuse und Ratten 10 x 25 g

Bros Granulat auf Mäuse und Ratten 10 x 25 g
Unser Preis
1.54 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.15 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.69 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.54 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:59792
Hersteller:Bros sp.j. Polsko
De Marke:Bros  (web)
Bros
Artikelbeschreibung

Sáčky k okamžitému použití (neotvírejte). Hlodavci se snadno prokoušou sáčkem a dostanou se k jedu.

Inovativní balení granulí do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě.

Granule pro kontrolu výskytu myší a potkanů ve vnitřních prostorách. Obsahuje vábící látku a funguje již po prvním použití. Díky opožděnému nástupu účinku si hlodavci nespojují úhyn ostatních s požitím jedu. Produkt má balzamovací účinky a obsahuje látku, která brání jeho náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty.

Návod k použití: Umístěte na místa výskytu hlodavců: do blízkosti jejich děr, míst kde žerou a cest.
Myš domácí: produkt dávkujte v množství do 50 g na každých 10 m2.
Potkan hnědý: produkt dávkujte v množství do 100 g na každých 10 m2. Každé 3-4 dny doplňte spotřebovanou návnadu a poškozené pelety nahrazujte novými, dokud nedojde k úplné eliminaci hlodavců (cca 2 týdny). Hlodavci jsou velmi opatrní a mají skvělý čich. Proto je nutné používat při dávkování produktu kontejnery a rukavice bez zápachu. Před použitím produktu je nutno posoudit imunitu hlodavců. Pokud máte podezření, že hlodavci mohou být imunní vůči bromadiolonu nebo byla tato imunita zjištěna, použijte produkt s jinou účinnou látkou. Granule musí být umístěny v zásobníku, připevněném k podlaze/zemi a zajištěném proti nežádoucímu otevření.

Bezpečnostní upozornění: Zásobníky s návnadou musí být umístěny na místech, kam nemají přístup děti, domácí zvířata ani jiná zvířata, jejichž výskyt nechceme kontrolovat. Umístění zásobníku je nutné viditelně označit tak, aby bylo jasné, že se zde nachází rodenticid (látka hubící hlodavce) a že je zakázáno se zásobníkem neoprávněně manipulovat. Produkt nesmí přijít do styku s jinými produkty a nesmí být používán v blízkosti uskladněných potravin, pitné vody nebo v blízkosti látek, které mohou přijít do styku s potravinami. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce a oblasti kůže, které přišly do styku s výrobkem. Nepoužívejte déle než 6 týdnů. Pokud jsou i po této době hlodavci aktivní, pak kontaktujte specialistu na hubení hlodavců. Přípravek nesmí být umisťován nahodile. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.

První pomoc: Odveďte postiženou osobu z kontaminované oblasti. Odstraňte kontaminovaný oděv. Oči vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky. Opláchněte pokožku dostatečným množstvím vody s mýdlem. Neprotírejte. Nevyvolávejte zvracení v případě požití. Odveďte postiženou osobu na klidné místo a udržujte tělesnou teplotu. Monitorujte dýchání. V případě potřeby proveďte umělé dýchání. Pokud je postižená osoba v bezvědomí, položte ji na bok, lehce ji pokrčte kolena a předkloňte hlavu (stabilizovaná poloha). Postiženou osobu přepravte urychleně do nemocnice a pokud možno ukažte lékaři obal od produktu a štítek. Nikdy nenechávejte postiženou osobu o samotě. Pokyny pro lékařskou pomoc: Pokud od použití uplynulo méně než 2 hodiny, proveďte výplach žaludku a podejte živočišné uhlí (25 g).

Protilátka: vitamín K1. Sledujte  protrombinový čas nebo INR. Zajistěte symptomatickou léčbu. V případě potřeby kontaktujte toxikologické centrum v situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.

Vedlejší účinky: V případě požití hrozí riziko vnitřního krvácení. Riziko absorpce kůží. Příznaky otravy: modřiny, krvácení z nosu nebo dásní, bledost, bolesti břicha a zad.

Upozornění ochranu životního prostředí: Zabraňte kontaminaci zeminy, povrchových vod a odpadních systémů produktem nebo jeho zbytky. V případě rozbití produktu, ho seberte a odevzdejte firmě, která se zabývá zpracováním a neutralizací nebezpečného odpadu. Prázdné obaly, zbytky návnady, použité deratizační staničky a uhynulí hlodavci musí být likvidováni v souladu s platnými zákony. Prázdné obaly od produktu nepoužívejte pro žádné jiné účely. Neskladujte blízko potravin, nápojů nebo krmiv. Přípravek musí být skladován na suchém, chladném a dobře větraném místě, v pevně uzavřeném obalu a nesmí být skladován s produkty vydávajícími silný zápach. Chraňte před mrazem. Doba životnosti produktu při skladování při pokojové teplotě: až 2 roky od data výroby.

Účinná látka: bromadiolon 0,005% (0,05 g/kg), látka patří do skupiny antikoagulancií. Číslo povolení: CZ-2014-0016. Pro všeobecné použití.

Bros granule na myši a potkany 10 x 25 g

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bros Granulat auf Mäuse und Ratten 10 x 25 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Sáčky k okamžitému použití (neotvírejte). Hlodavci se snadno prokoušou sáčkem a dostanou se k jedu.

Inovativní balení granulí do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě.

Granule pro kontrolu výskytu myší a potkanů ve vnitřních prostorách. Obsahuje vábící látku a funguje již po prvním použití. Díky opožděnému nástupu účinku si hlodavci nespojují úhyn ostatních s požitím jedu. Produkt má balzamovací účinky a obsahuje látku, která brání jeho náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty.

Návod k použití: Umístěte na místa výskytu hlodavců: do blízkosti jejich děr, míst kde žerou a cest.
Myš domácí: produkt dávkujte v množství do 50 g na každých 10 m2.
Potkan hnědý: produkt dávkujte v množství do 100 g na každých 10 m2. Každé 3-4 dny doplňte spotřebovanou návnadu a poškozené pelety nahrazujte novými, dokud nedojde k úplné eliminaci hlodavců (cca 2 týdny). Hlodavci jsou velmi opatrní a mají skvělý čich. Proto je nutné používat při dávkování produktu kontejnery a rukavice bez zápachu. Před použitím produktu je nutno posoudit imunitu hlodavců. Pokud máte podezření, že hlodavci mohou být imunní vůči bromadiolonu nebo byla tato imunita zjištěna, použijte produkt s jinou účinnou látkou. Granule musí být umístěny v zásobníku, připevněném k podlaze/zemi a zajištěném proti nežádoucímu otevření.

Bezpečnostní upozornění: Zásobníky s návnadou musí být umístěny na místech, kam nemají přístup děti, domácí zvířata ani jiná zvířata, jejichž výskyt nechceme kontrolovat. Umístění zásobníku je nutné viditelně označit tak, aby bylo jasné, že se zde nachází rodenticid (látka hubící hlodavce) a že je zakázáno se zásobníkem neoprávněně manipulovat. Produkt nesmí přijít do styku s jinými produkty a nesmí být používán v blízkosti uskladněných potravin, pitné vody nebo v blízkosti látek, které mohou přijít do styku s potravinami. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce a oblasti kůže, které přišly do styku s výrobkem. Nepoužívejte déle než 6 týdnů. Pokud jsou i po této době hlodavci aktivní, pak kontaktujte specialistu na hubení hlodavců. Přípravek nesmí být umisťován nahodile. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko.

První pomoc: Odveďte postiženou osobu z kontaminované oblasti. Odstraňte kontaminovaný oděv. Oči vyplachujte dostatečným množstvím vody po dobu alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky. Opláchněte pokožku dostatečným množstvím vody s mýdlem. Neprotírejte. Nevyvolávejte zvracení v případě požití. Odveďte postiženou osobu na klidné místo a udržujte tělesnou teplotu. Monitorujte dýchání. V případě potřeby proveďte umělé dýchání. Pokud je postižená osoba v bezvědomí, položte ji na bok, lehce ji pokrčte kolena a předkloňte hlavu (stabilizovaná poloha). Postiženou osobu přepravte urychleně do nemocnice a pokud možno ukažte lékaři obal od produktu a štítek. Nikdy nenechávejte postiženou osobu o samotě. Pokyny pro lékařskou pomoc: Pokud od použití uplynulo méně než 2 hodiny, proveďte výplach žaludku a podejte živočišné uhlí (25 g).

Protilátka: vitamín K1. Sledujte  protrombinový čas nebo INR. Zajistěte symptomatickou léčbu. V případě potřeby kontaktujte toxikologické centrum v situacích, kdy je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402.

Vedlejší účinky: V případě požití hrozí riziko vnitřního krvácení. Riziko absorpce kůží. Příznaky otravy: modřiny, krvácení z nosu nebo dásní, bledost, bolesti břicha a zad.

Upozornění ochranu životního prostředí: Zabraňte kontaminaci zeminy, povrchových vod a odpadních systémů produktem nebo jeho zbytky. V případě rozbití produktu, ho seberte a odevzdejte firmě, která se zabývá zpracováním a neutralizací nebezpečného odpadu. Prázdné obaly, zbytky návnady, použité deratizační staničky a uhynulí hlodavci musí být likvidováni v souladu s platnými zákony. Prázdné obaly od produktu nepoužívejte pro žádné jiné účely. Neskladujte blízko potravin, nápojů nebo krmiv. Přípravek musí být skladován na suchém, chladném a dobře větraném místě, v pevně uzavřeném obalu a nesmí být skladován s produkty vydávajícími silný zápach. Chraňte před mrazem. Doba životnosti produktu při skladování při pokojové teplotě: až 2 roky od data výroby.

Účinná látka: bromadiolon 0,005% (0,05 g/kg), látka patří do skupiny antikoagulancií. Číslo povolení: CZ-2014-0016. Pro všeobecné použití.

Bros granule na myši a potkany 10 x 25 g

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Bros Granulat auf Mäuse und Ratten 10 x 25 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ