>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Schutz und Behandlungsanlage  >  Fungizide  >  Fungizid Pflanzenschutzmittel Agro Acrobat MZ WG 4 x 20 g
ausverkauft

Fungizid Pflanzenschutzmittel Agro Acrobat MZ WG 4 x 20 g

-7%

Fungizid Pflanzenschutzmittel Agro Acrobat MZ WG 4 x 20 g
Unser Preis
3.11 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.23 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.34 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.11 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:84267
Der Strichcode EAN:8594028317629
Hersteller:AGRO CS a. s. Česká Skalice
De Marke:AgroBio® Acrobat®  (web)
AgroBio® Acrobat®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Vysoká nebezpečnost pro zdraví:Vysoká nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Zubereitung der Ausbringungsflüssigkeit
Die entsprechende Menge des Produkts wird in einem Hilfsbehälter in einer geringen Menge Wasser gelöst, durch ein Sieb in den halb mit Wasser gefüllten Behälter des Applikators gegossen und unter ständigem Rühren auf das angegebene Volumen aufgefüllt. Bei der Anwendung ist auf eine ständige Durchmischung der Anwendungsflüssigkeit zu achten. Die zubereitete Anwendungsflüssigkeit muss sofort verwendet werden.

Dosierung
Kartoffel (Kartoffelfäule) 20 g / 3 - 6 l Wasser / 100 m2 / OL 7 Tage (max. 8 Mal pro Vegetationsperiode)
Reben (Reblaus) 20 g / 8 l Wasser / 100 m2 / OL 28 Tage (max. 4 Mal pro Wachstumsperiode) Gewächshausgurke (Gurkenkrankheit) 20 g / 10 l Wasser / 100 m2 / OL 3 Tage (max. 3 mal pro Vegetationsperiode)
Feldtomate (Kartoffelfäule) 20 g / 3 - 6 l Wasser / 100 m2 / OL 3 Tage (max. 3 Mal pro Vegetationsperiode)
Gewächshaustomaten (Kartoffelfäule) 20 g / 10 l Wasser / 100 m2 / OL 3 Tage (max. 3 mal pro Vegetationsperiode)
Zwiebel (Zwiebelfäule) 20 g / 3 - 6 l Wasser / 100 m2 / OL 14 Tage (max. 3 Mal pro Vegetationsperiode)

Empfehlungen und mögliche Risiken in Bezug auf die Umwelt:
Das Produkt bedarf keiner Einstufung für den Schutz von Vögeln, Landwirbeltieren, Bienen, Bodenmakroorganismen, Bodenmikroorganismen und terrestrischen Nichtzielpflanzen.Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Diese Zahlen sind nur zur Information. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Fungizid Pflanzenschutzmittel Agro Acrobat MZ WG 4 x 20 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Zubereitung der Ausbringungsflüssigkeit
Die entsprechende Menge des Produkts wird in einem Hilfsbehälter in einer geringen Menge Wasser gelöst, durch ein Sieb in den halb mit Wasser gefüllten Behälter des Applikators gegossen und unter ständigem Rühren auf das angegebene Volumen aufgefüllt. Bei der Anwendung ist auf eine ständige Durchmischung der Anwendungsflüssigkeit zu achten. Die zubereitete Anwendungsflüssigkeit muss sofort verwendet werden.

Dosierung
Kartoffel (Kartoffelfäule) 20 g / 3 - 6 l Wasser / 100 m2 / OL 7 Tage (max. 8 Mal pro Vegetationsperiode)
Reben (Reblaus) 20 g / 8 l Wasser / 100 m2 / OL 28 Tage (max. 4 Mal pro Wachstumsperiode) Gewächshausgurke (Gurkenkrankheit) 20 g / 10 l Wasser / 100 m2 / OL 3 Tage (max. 3 mal pro Vegetationsperiode)
Feldtomate (Kartoffelfäule) 20 g / 3 - 6 l Wasser / 100 m2 / OL 3 Tage (max. 3 Mal pro Vegetationsperiode)
Gewächshaustomaten (Kartoffelfäule) 20 g / 10 l Wasser / 100 m2 / OL 3 Tage (max. 3 mal pro Vegetationsperiode)
Zwiebel (Zwiebelfäule) 20 g / 3 - 6 l Wasser / 100 m2 / OL 14 Tage (max. 3 Mal pro Vegetationsperiode)

Empfehlungen und mögliche Risiken in Bezug auf die Umwelt:
Das Produkt bedarf keiner Einstufung für den Schutz von Vögeln, Landwirbeltieren, Bienen, Bodenmakroorganismen, Bodenmikroorganismen und terrestrischen Nichtzielpflanzen.Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Diese Zahlen sind nur zur Information. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Vysoká nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Může vyvolat genetické poškození. Podezření na genetické poškození. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Při požití: okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.  Po manipulaci se důkladně umyjte. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření . Při expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ