>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Gegen Unkraut  >  Für Unkräuter, Herbizide  >  AgroBio Agil 100 EC Unkrautbekämpfungsprodukt 90 ml
ausverkauft

AgroBio Agil 100 EC Unkrautbekämpfungsprodukt 90 ml

K hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů.

-13%

AgroBio Agil 100 EC Unkrautbekämpfungsprodukt 90 ml
Unser Preis
181 Kč zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 28 Kč (13%)
Der Preis in unseren Geschäft
209 Kč zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 181.00 Kč miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    Kč miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:63936
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:AgroBio Agil  (web)
AgroBio Agil
Artikelbeschreibung

Agil 100 EC selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného Koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů, v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, Jahodníku, rajčatech, cibuki, zelí, papRice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, Kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách. Pro ryby a ostatní vodní organismy je přípravek jedovatý. Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné. Přípravek není hořlavý. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Působení přípravku: Agil 100 EC působí efektivně jako listový translokační herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin.

Agil se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci. Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do stadia sloupkování tj. Pýr plazivý při výšce cca 15-25 cm, čirok halepský cca 30-40 cm. Ježatka kuří noha, béry, Prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stádia trav jsou citlivější než stádia od konce odnožování. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3-4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky Chlorózy na mladších tkáních následuje úplné hynutí celých rostlin během 10-20 dnů. Max. počet aplikací: 1 x za vegetační sezónu.

Příprava aplikační kapaliny: Přípravek Agil 100 EC již obsahuje smáčedlo. Do postřikové kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrž aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázané míchat Koncentráty, přípravky rozpouštějte jednotlivě. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Míchání ponechejte aktivované po celou dobu aplikace. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrž aplikačního zařízní. Používejte dokonale čisté aplikační zařízní s odpovídající kalibrací, které zajišťuje rovnoměrný pokryv porostu.

Aplikace přípravku: Přípravek Agil 100 EC se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Před provozním použitím je třeba vyzkoušet přípravek v daných podmínkách na malém počtu rostlin nebo malé části porostu, který bude následně ošetřen. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Antirezistentní opatření: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným Mechanismem účinku. Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek Agil 100 EC aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Následné plodiny: Následné plodiny lze v rámci normálního osevního postupu pěstovat bez omezení!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít. Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu. Ochrana hlavy není nutná. Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky s ohledem na práci v zemědělském nebo zahrádkářském terénu. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Ošetřené prostory (jako zahradní skleník nebo fóliovník) před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění nepoužívejte kontaktní čočky. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

Důlžité upozornění: Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže (podráždění očí, kůže nebo alergická reakce) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/příbalového letáku. Při požití: ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče), případně dejte vypít asik sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávat zvracení, postižného ihned dopravit k lékaři a ukázat tento obal nebo označení. Při zasažení oka: nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 10 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí pomoci při zasažení očí je minimalizace následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. Při zasažení pokožky: odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění nebo alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. Před umytím sundat prstýnky, hodinky či náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Při nadýchání: přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Při dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Agil 100 EC Unkrautbekämpfungsprodukt 90 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Agil 100 EC selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného Koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů, v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, Jahodníku, rajčatech, cibuki, zelí, papRice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, Kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách. Pro ryby a ostatní vodní organismy je přípravek jedovatý. Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné. Přípravek není hořlavý. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečištěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.

Působení přípravku: Agil 100 EC působí efektivně jako listový translokační herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin.

Agil se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci. Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do stadia sloupkování tj. Pýr plazivý při výšce cca 15-25 cm, čirok halepský cca 30-40 cm. Ježatka kuří noha, béry, Prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stádia trav jsou citlivější než stádia od konce odnožování. Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3-4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky Chlorózy na mladších tkáních následuje úplné hynutí celých rostlin během 10-20 dnů. Max. počet aplikací: 1 x za vegetační sezónu.

Příprava aplikační kapaliny: Přípravek Agil 100 EC již obsahuje smáčedlo. Do postřikové kapaliny již žádné smáčedlo nepřidávejte. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrž aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Při přípravě směsí je zakázané míchat Koncentráty, přípravky rozpouštějte jednotlivě. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Míchání ponechejte aktivované po celou dobu aplikace. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrž aplikačního zařízní. Používejte dokonale čisté aplikační zařízní s odpovídající kalibrací, které zajišťuje rovnoměrný pokryv porostu.

Aplikace přípravku: Přípravek Agil 100 EC se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Před provozním použitím je třeba vyzkoušet přípravek v daných podmínkách na malém počtu rostlin nebo malé části porostu, který bude následně ošetřen. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Antirezistentní opatření: K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným Mechanismem účinku. Rizika fytotoxicity: Je-li přípravek Agil 100 EC aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Následné plodiny: Následné plodiny lze v rámci normálního osevního postupu pěstovat bez omezení!

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít. Ochrana těla celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu. Ochrana hlavy není nutná. Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky s ohledem na práci v zemědělském nebo zahrádkářském terénu. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Ošetřené prostory (jako zahradní skleník nebo fóliovník) před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění nepoužívejte kontaktní čočky. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

Důlžité upozornění: Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

Všeobecné pokyny: projeví-li se zdravotní potíže (podráždění očí, kůže nebo alergická reakce) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/příbalového letáku. Při požití: ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče), případně dejte vypít asik sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávat zvracení, postižného ihned dopravit k lékaři a ukázat tento obal nebo označení. Při zasažení oka: nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně při otevřených víčkách alespoň 10 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Rychlost poskytnutí pomoci při zasažení očí je minimalizace následků rozhodující. Přetrvávají-li příznaky (slzení, zarudnutí, pálení, pocit cizího tělesa v oku apod.) i po vymývání, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc, kterou je třeba vyhledat vždy, jestliže byly zasaženy oči s kontaktními čočkami. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. Při zasažení pokožky: odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění nebo alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. Před umytím sundat prstýnky, hodinky či náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Při nadýchání: přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Při dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: AgroBio Agil 100 EC Unkrautbekämpfungsprodukt 90 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ