>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Schutz und Behandlungsanlage  >  Fungizide  >  Pflanzenschutzmittel AgroBio Aliette 80 WG 2 x 5 g
ausverkauft

Pflanzenschutzmittel AgroBio Aliette 80 WG 2 x 5 g

-6%

Pflanzenschutzmittel AgroBio Aliette 80 WG 2 x 5 g
Unser Preis
1.34 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.08 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.42 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.34 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:03441
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Aliette  (web)
Aliette
Artikelbeschreibung

AgroBio Aliette 80 WG přípravek na ochranu rostlin 2 x 5 g. fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně rostlin proti houbovým chorobám jahodníku a tykvovité zeleniny. Účinná látka: fosetyl - Al 800 g/kg tj. ethyl hydrogen fosfonát hlinitý

Aliette 80 WG je systemicky působící fungicidní přípravek ze skupiny ethy-fosfonátů. Ovlivňuje metabolismus aminokyselin a skladbu bílkovin. Je velmi rychle přijímán jak nadtemními částmi rostlin, tak i kořeny. V rostlině se pohybuje akropetálně a beziptálně, je postupně rozváděn xylémem a floémem. Optimálně působí při preventivním způsobu použití v době aktivního růstu rostlin, má dlouhodobé působení. Preventivně ochraňuj i nově přirůstající části rostlin mezi aplikacemi. Má převažující preventivní účinnost, přímo působí proti rozvoji patogena inhibici klíční sporangií a pronikání infekce do rostlinných pletiv. Současně blokuje rozvoje mycélia a omezuje sporulaci. Dále nepřímo zvyšuje odolnost rostlin stimulaci mechanismů jejich obranyschopnosti. Je určen především proti houbám z třídy Ooomycetes. Působí i na některé vřeckaté houby a má částečnou účinnost i na některé fytopatogenní Bakterie.

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vsype do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplní se na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrže aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuj rovnoměrný pokryv porostu. Při přípravě je zakázáno mísit Koncentráty a komponenty se vpravují do nádrže odděleně.

Aplikace přípravku: Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, které zabezpečí přesné a rovmoměrné dávkování. Pokud je stanovena koncentrace, postřik (rosení) ukončíme při dokonalém zvlhčení, nejpozději při počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím a nepromokavý plášť s kapuci (turistická pláštěnka), při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu. Dodatečná ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Dodatečná ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Po skončení prác, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Vstup do ošetřeného prostoru je možný teprve tehdy, když postřiková kapalina je zcela zaschlá na rostlinách.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin, zjména oxidů dusíku, sloučenin chloru a oxidu uhelnatého.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového materiálu. Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky-čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Pflanzenschutzmittel AgroBio Aliette 80 WG 2 x 5 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

AgroBio Aliette 80 WG přípravek na ochranu rostlin 2 x 5 g. fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně rostlin proti houbovým chorobám jahodníku a tykvovité zeleniny. Účinná látka: fosetyl - Al 800 g/kg tj. ethyl hydrogen fosfonát hlinitý

Aliette 80 WG je systemicky působící fungicidní přípravek ze skupiny ethy-fosfonátů. Ovlivňuje metabolismus aminokyselin a skladbu bílkovin. Je velmi rychle přijímán jak nadtemními částmi rostlin, tak i kořeny. V rostlině se pohybuje akropetálně a beziptálně, je postupně rozváděn xylémem a floémem. Optimálně působí při preventivním způsobu použití v době aktivního růstu rostlin, má dlouhodobé působení. Preventivně ochraňuj i nově přirůstající části rostlin mezi aplikacemi. Má převažující preventivní účinnost, přímo působí proti rozvoji patogena inhibici klíční sporangií a pronikání infekce do rostlinných pletiv. Současně blokuje rozvoje mycélia a omezuje sporulaci. Dále nepřímo zvyšuje odolnost rostlin stimulaci mechanismů jejich obranyschopnosti. Je určen především proti houbám z třídy Ooomycetes. Působí i na některé vřeckaté houby a má částečnou účinnost i na některé fytopatogenní Bakterie.

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vsype do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplní se na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Obal od přípravku opakovaně vypláchněte a oplachovou vodu vraťte do nádrže aplikačního zařízení. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení s odpovídající kalibrací, které zajišťuj rovnoměrný pokryv porostu. Při přípravě je zakázáno mísit Koncentráty a komponenty se vpravují do nádrže odděleně.

Aplikace přípravku: Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, které zabezpečí přesné a rovmoměrné dávkování. Pokud je stanovena koncentrace, postřik (rosení) ukončíme při dokonalém zvlhčení, nejpozději při počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů není nutná. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím a nepromokavý plášť s kapuci (turistická pláštěnka), při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu. Dodatečná ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Dodatečná ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Aplikace se smí provádět jen za bezvětří nebo mírného vánku a v tom případě ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Po skončení prác, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Vstup do ošetřeného prostoru je možný teprve tehdy, když postřiková kapalina je zcela zaschlá na rostlinách.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin, zjména oxidů dusíku, sloučenin chloru a oxidu uhelnatého.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového materiálu. Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte zejména prostory pod víčky-čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Pflanzenschutzmittel AgroBio Aliette 80 WG 2 x 5 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ