>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Schutz und Behandlungsanlage  >  Fungizide  >  AgroBio Champion 50 WG Pflanzenschutzmittel 2 x 10 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

AgroBio Champion 50 WG Pflanzenschutzmittel 2 x 10 g

-8%

AgroBio Champion 50 WG Pflanzenschutzmittel 2 x 10 g
Unser Preis
1.21 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.11 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.32 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.21 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:03294
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:AgroBio Champion  (web)
AgroBio Champion
Artikelbeschreibung

Kontaktní Fungicidní a Baktericidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám a ochraně květů meruněk proti mrazu.

Účinná látky: hydroxid Měďnatý 768 g/kg, (76,8% hmot.) (500 g/kg mědi)

Brambor, Plíseň bramborová - OL=7. Dávkování: 10 g / 1,5-3 l / 50 m2
Broskvoň, Kadeřavost listů - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
ČesnekPlíseň cibulová - OL=3. Od června. Dávkování: 10 g / 1-5 l / 50 m2
Hrušeň, Bakteriální spála - Před olistěním, do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5-10 l vody
Jádroviny, Korové nekrózy - Při opadu listů, na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
Meruňka, Korové nekrózy - Při opadu listů, na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
Meruňka, Ochrana květů proti mrazu - Jeden až dva dny před předpokládanými jarními mrazy. Dávkování: 10 g / 5 l vody
Okurka, Plíseň okurková - OL=3. Od konce června. Nejpozději při prvním výskytu. Dávkování: 10 g / 2-5 l / 50 m2
Réva vinná, Plíseň révová - OL=21. Do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5 l vody
CibulePlíseň cibulová - OL=3. Od června. Dávkování: 10 g / 1-5 l / 50 m2
Fazol, Antraknóza - Fazol na lusky. OL=3. Od fáze 1.pravý list vyvinutý. Dávkování: 10 g / 2-5 l / 50 m2
Jabloň, Bakteriální spála - Před olistěním, do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 10-20 l vody 
Réva vinná, Červená spála - OL=21. Do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5 l vody
Slivoň, Puchrovitost - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít větší množství vlažné vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo bezpečnostní list. 
Při zasažení oka: Okamžitě důkladně vyplachujte oko velkým množstvím vody alespoň po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení pokožky: Okamžitě odstraňte potřísněný oděv a zasažená místa omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klidnou polohu. V případě komplikací přivolejte lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování, uvedených v přiloženém návodu k použití.

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: Obal přípravku se nesní znovu použít k jakémukoliv účelu. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Nádržku a rozvod kapaliny aplikačního zařízení po vyprázdnění vypláchněte 3% roztokem sody a poté vodou. Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu), použité obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. V případě náhodného rozptýlení shromáždíme uniklý materiál a zlikvidujeme ho dle výše uvedených pokynů. Tímto zabráníme nepříznivým účinkům přípravku v prostředí.

AgroBio Champion 50 WG přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g

Kundenrezensionen
1.21 EUR
100%
Používám delší dobu
1.21 EUR
90%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Champion 50 WG Pflanzenschutzmittel 2 x 10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Kontaktní Fungicidní a Baktericidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně rostlin proti houbovým a bakteriálním chorobám a ochraně květů meruněk proti mrazu.

Účinná látky: hydroxid Měďnatý 768 g/kg, (76,8% hmot.) (500 g/kg mědi)

Brambor, Plíseň bramborová - OL=7. Dávkování: 10 g / 1,5-3 l / 50 m2
Broskvoň, Kadeřavost listů - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
ČesnekPlíseň cibulová - OL=3. Od června. Dávkování: 10 g / 1-5 l / 50 m2
Hrušeň, Bakteriální spála - Před olistěním, do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5-10 l vody
Jádroviny, Korové nekrózy - Při opadu listů, na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
Meruňka, Korové nekrózy - Při opadu listů, na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody
Meruňka, Ochrana květů proti mrazu - Jeden až dva dny před předpokládanými jarními mrazy. Dávkování: 10 g / 5 l vody
Okurka, Plíseň okurková - OL=3. Od konce června. Nejpozději při prvním výskytu. Dávkování: 10 g / 2-5 l / 50 m2
Réva vinná, Plíseň révová - OL=21. Do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5 l vody
CibulePlíseň cibulová - OL=3. Od června. Dávkování: 10 g / 1-5 l / 50 m2
Fazol, Antraknóza - Fazol na lusky. OL=3. Od fáze 1.pravý list vyvinutý. Dávkování: 10 g / 2-5 l / 50 m2
Jabloň, Bakteriální spála - Před olistěním, do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 10-20 l vody 
Réva vinná, Červená spála - OL=21. Do počátku skanutí. Dávkování: 10 g / 5 l vody
Slivoň, Puchrovitost - Při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení. Dávkování: 10 g / 2,5-5 l vody

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči. Nebezpečí vážného poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

První pomoc:
Při požití: Postiženému dejte vypít větší množství vlažné vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo bezpečnostní list. 
Při zasažení oka: Okamžitě důkladně vyplachujte oko velkým množstvím vody alespoň po dobu 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení pokožky: Okamžitě odstraňte potřísněný oděv a zasažená místa omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte klidnou polohu. V případě komplikací přivolejte lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování, uvedených v přiloženém návodu k použití.

Likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: Obal přípravku se nesní znovu použít k jakémukoliv účelu. Aplikační kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Nádržku a rozvod kapaliny aplikačního zařízení po vyprázdnění vypláchněte 3% roztokem sody a poté vodou. Případné zbytky přípravku (vždy v originálním obalu), použité obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. V případě náhodného rozptýlení shromáždíme uniklý materiál a zlikvidujeme ho dle výše uvedených pokynů. Tímto zabráníme nepříznivým účinkům přípravku v prostředí.

AgroBio Champion 50 WG přípravek na ochranu rostlin 2 x 10 g

1.21 EUR
100%
Používám delší dobu
1.21 EUR
90%
Diskussion über: AgroBio Champion 50 WG Pflanzenschutzmittel 2 x 10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ