DNES MÁME NAROZENINY - DOPRAVA ZDARMA OD 300 KČ / 12 EUR do 30 kg
  >  Hobby & Garten  >  Garten  >  Gegen Unkraut  >  Für Unkräuter, Herbizide  >  Bayer Garden Sencor 70 WG Unkrautbekämpfungsprodukt in Kartoffeln, Tomaten 2x10 g
ausverkauft

Bayer Garden Sencor 70 WG Unkrautbekämpfungsprodukt in Kartoffeln, Tomaten 2x10 g

-5%

Bayer Garden Sencor 70 WG Unkrautbekämpfungsprodukt in Kartoffeln, Tomaten 2x10 g
Unser Preis
2.49 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.12 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.61 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.49 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:33543
Hersteller:Bayer AG Germany
De Marke:Sencor  (web)
Sencor
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného granulátu k hubení většiny dvouděložných jednoletých plevelů v porostech brambor, hrachu, rajčat, vojtěšky, chřestu lékařského a cizrny beranní.

Působí na tyto plevele: Lipnici roční, konopici rolní, kokošku pastuší tobolku, hluchavky, heřmánky, mák vlčí, chrpu modrou, rdesno ptačí, merlík bílý, ohnici, zemědým lékařský, hořčici rolní, peťour maloúborný, ptačinec žabinec, rozrazily, pohanku opletku.

Oblast použití:
Brambory - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte při max. výšce brambor 10 cm a při respektování odrůdové citlivosti. Převážnou většinou odrůd je Sencor dobře snášen.

Brambory - Plevele dvouděložné - 5-15 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte po poslední proorávce naslepo, krátce před vzejitím brambor. Na velmi lehkých půdách a při pěstování raných brambor je potřeba dodržet dávku max. 5 g / 100 m2.

Hrách - Plevele - 3-4 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsadby. Postemergentně, po zakořenění sazenic.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 3 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsevy. Postemergentně, od 4 pravých listů.

Vojtěška - Plevele - 7,5-10 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte v předjaří, před rašením vojtěšky. Pokud se aplikuje až při rašení, dochází k zežloutnutí porostu a v první seči ke snížení výnosu zelené hmoty.

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 2x10 g +-7% v PET/AI/PE sáčcích v lepenkové krabičce s příbalovým letákem.

Účinná látka: metribuzin 70%

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bayer Garden Sencor 70 WG Unkrautbekämpfungsprodukt in Kartoffeln, Tomaten 2x10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného granulátu k hubení většiny dvouděložných jednoletých plevelů v porostech brambor, hrachu, rajčat, vojtěšky, chřestu lékařského a cizrny beranní.

Působí na tyto plevele: Lipnici roční, konopici rolní, kokošku pastuší tobolku, hluchavky, heřmánky, mák vlčí, chrpu modrou, rdesno ptačí, merlík bílý, ohnici, zemědým lékařský, hořčici rolní, peťour maloúborný, ptačinec žabinec, rozrazily, pohanku opletku.

Oblast použití:
Brambory - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte při max. výšce brambor 10 cm a při respektování odrůdové citlivosti. Převážnou většinou odrůd je Sencor dobře snášen.

Brambory - Plevele dvouděložné - 5-15 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte po poslední proorávce naslepo, krátce před vzejitím brambor. Na velmi lehkých půdách a při pěstování raných brambor je potřeba dodržet dávku max. 5 g / 100 m2.

Hrách - Plevele - 3-4 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 5 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsadby. Postemergentně, po zakořenění sazenic.

Rajčata - Plevele dvouděložné - 3 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Výsevy. Postemergentně, od 4 pravých listů.

Vojtěška - Plevele - 7,5-10 g / 4 l / 100 m2
Poznámka: Postemergentně. Aplikujte v předjaří, před rašením vojtěšky. Pokud se aplikuje až při rašení, dochází k zežloutnutí porostu a v první seči ke snížení výnosu zelené hmoty.

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 2x10 g +-7% v PET/AI/PE sáčcích v lepenkové krabičce s příbalovým letákem.

Účinná látka: metribuzin 70%

Upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ