>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Düngemittel, Beschleuniger  >  Düngemittel  >  Düngemittel flüssig  >  AgroBio Silwet Star Organosilikon-Netzmittel, Erhöht die Benetzbarkeit und Haftung der Applikationsflüssigkeit um 10 ml
ausverkauft

AgroBio Silwet Star Organosilikon-Netzmittel, Erhöht die Benetzbarkeit und Haftung der Applikationsflüssigkeit um 10 ml

-11%

AgroBio Silwet Star Organosilikon-Netzmittel, Erhöht die Benetzbarkeit und Haftung der Applikationsflüssigkeit um 10 ml
Unser Preis
2.36 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.3 EUR (11%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.66 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.36 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:66787
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Silwet Star  (web)
Silwet Star
Artikelbeschreibung

Silwet Star organosilikonové smáčedlo, neiontová pomocná látka ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti částí rostlin aplikační kapalinou.

Působení přípravku: Organosilikonové smáčedlo Silwet Star je neiontová pomocná látka ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou. Zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuj odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny. Má sníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.

Návod k použití: V dostatečném časovém odstupu před ošetřením se doporučuje provést test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat při použití testované směsi. Nižší dávka vody při dodržení dávkování přípravku může zvýšit riziko jeho fototoxicity, zvláště při nedodržení aplikačních podmínek pesticidů (teplota, vlhkost, růstová fáze apod.)

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Aplikační poznámky: Použití se řídí návodem k použití přípravku na ochranu rostlin. Silwet Star se používá s fungicidy, inskticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 - 0,15 % v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 100 m?. Njvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 3 ml na 100 m?. Obvykle se používá dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m?. Aplikace fungicidu, insekticidu, akaricidu herbicidu nebo desikantu ke kterému se Silwet Star přidává. Silwet Star je určen k aplikaci s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo desikanty do všech indikací. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Aplikace přípravku: Pomocný prostředek je aplikovatelný běžnými postřikovači a rosiči, které zabezpečí rovnoměrné dávkování. Protož je tento pomocný prostředek toxický pro vodní organismy, nesmí být aplikační kapalinou znečištěny vodoteče a povrch vodních nádrží chemikálií nebo použitými obaly. Pomocná látka nesmí být aplikována s žádným pesticidem do nebo blízko vody.

Příprava aplikační kapaliny:
Dodržujte následující plnění nádrže aplikačního zařízení:

1. Naplňte nádrž do poloviny potřebného objemu vodou.
2. Přidejte pesticid nebo hnojivo podle doporučení v návodu.
3. Za stálého míchání doplňte nádrž na asi 90 % potřebného objemu.
4. Přidejte Silwet Star a míchejte po dobu 1 až 2 minut s nožší rychlostí.
5. Přidejte zbývající vodu do 100 % potřebného objemu.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů ústenka nebo polomaska z filtračního materiálu. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu,nejlép označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím, při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu, prostorové kultury - nepromokový plášť s kapucí. Ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této tikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání arosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky-pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném použití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Silwet Star Organosilikon-Netzmittel, Erhöht die Benetzbarkeit und Haftung der Applikationsflüssigkeit um 10 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Silwet Star organosilikonové smáčedlo, neiontová pomocná látka ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou. Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti částí rostlin aplikační kapalinou.

Působení přípravku: Organosilikonové smáčedlo Silwet Star je neiontová pomocná látka ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou. Zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuj odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny. Má sníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.

Návod k použití: V dostatečném časovém odstupu před ošetřením se doporučuje provést test fytotoxicity na malé části porostu nebo několika rostlinách za podmínek, které lze očekávat při použití testované směsi. Nižší dávka vody při dodržení dávkování přípravku může zvýšit riziko jeho fototoxicity, zvláště při nedodržení aplikačních podmínek pesticidů (teplota, vlhkost, růstová fáze apod.)

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

Aplikační poznámky: Použití se řídí návodem k použití přípravku na ochranu rostlin. Silwet Star se používá s fungicidy, inskticidy, akaricidy, herbicidy nebo desikanty v koncentracích 0,01 - 0,15 % v aplikační kapalině v závislosti na jejím množství na 100 m?. Njvyšší přípustná koncentrace je 0,15 % v aplikační kapalině a dávka nesmí překročit 3 ml na 100 m?. Obvykle se používá dávka 1 ml Silwetu Star na 100 m?. Aplikace fungicidu, insekticidu, akaricidu herbicidu nebo desikantu ke kterému se Silwet Star přidává. Silwet Star je určen k aplikaci s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo desikanty do všech indikací. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy.

Aplikace přípravku: Pomocný prostředek je aplikovatelný běžnými postřikovači a rosiči, které zabezpečí rovnoměrné dávkování. Protož je tento pomocný prostředek toxický pro vodní organismy, nesmí být aplikační kapalinou znečištěny vodoteče a povrch vodních nádrží chemikálií nebo použitými obaly. Pomocná látka nesmí být aplikována s žádným pesticidem do nebo blízko vody.

Příprava aplikační kapaliny:
Dodržujte následující plnění nádrže aplikačního zařízení:

1. Naplňte nádrž do poloviny potřebného objemu vodou.
2. Přidejte pesticid nebo hnojivo podle doporučení v návodu.
3. Za stálého míchání doplňte nádrž na asi 90 % potřebného objemu.
4. Přidejte Silwet Star a míchejte po dobu 1 až 2 minut s nožší rychlostí.
5. Přidejte zbývající vodu do 100 % potřebného objemu.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů ústenka nebo polomaska z filtračního materiálu. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje ochranný obličejový štít. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu,nejlép označený piktogramem, ochrana proti chemikáliím, při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu, prostorové kultury - nepromokový plášť s kapucí. Ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. Ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte, nekuřte. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této tikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání arosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky-pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném použití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: AgroBio Silwet Star Organosilikon-Netzmittel, Erhöht die Benetzbarkeit und Haftung der Applikationsflüssigkeit um 10 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ