>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Etagen  >  Alex Extra Pflege Holzreiniger für polierte und lackierte Oberflächen 750 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Alex Extra Pflege Holzreiniger für polierte und lackierte Oberflächen 750 ml

99% přírodní ochrana, přirozený vzhled, ochrana proti vlhkosti, s vůní Magic Wood

Slak- Aktionsrabatte
Alex Extra Pflege Holzreiniger für polierte und lackierte Oberflächen 750 ml
Unser Preis
2.94 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.94 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1905874
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Alex  (web)
Alex
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Čistič extra péče čistí, hydratuje a chrání choulostivé podlahy. Zabraňuje jejich vysychání, které způsobuje vznik spár. Poskytuje ochranu proti vlhkosti, opotřebení a skvrnám. Zachová přirozený vzhled dřeva. Vhodný na dřevěné podlahy, prkna, parkety, palubky a nábytek, a to i z ušlechtilého a nevoskovaného dřeva. Zanechává příjemnou svěží vůni.

99 % přírodní ochrany.
Exkluzivní složení - 99 % složek je přírodního původu, jako např. Lanolin.

- dřevěné parketové podlahy
- s Lanolinem
- přírodní ochrana
- přirozený vzhled
- ochrana proti vlhkosti
- každodenní použití
- respektuje povrchy
- impregnuje
- přírodní vzhled

Kundenrezensionen
2.94 EUR
100%
Podlaha po vytření vypadá moc dobře
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Alex Extra Pflege Holzreiniger für polierte und lackierte Oberflächen 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Čistič extra péče čistí, hydratuje a chrání choulostivé podlahy. Zabraňuje jejich vysychání, které způsobuje vznik spár. Poskytuje ochranu proti vlhkosti, opotřebení a skvrnám. Zachová přirozený vzhled dřeva. Vhodný na dřevěné podlahy, prkna, parkety, palubky a nábytek, a to i z ušlechtilého a nevoskovaného dřeva. Zanechává příjemnou svěží vůni.

99 % přírodní ochrany.
Exkluzivní složení - 99 % složek je přírodního původu, jako např. Lanolin.

- dřevěné parketové podlahy
- s Lanolinem
- přírodní ochrana
- přirozený vzhled
- ochrana proti vlhkosti
- každodenní použití
- respektuje povrchy
- impregnuje
- přírodní vzhled

2.94 EUR
100%
Podlaha po vytření vypadá moc dobře
Diskussion über: Alex Extra Pflege Holzreiniger für polierte und lackierte Oberflächen 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Návod na použití
1. Přidejte 2 víčka prostředku do kýble naplněného do poloviny vodou. 
2. Mop před použitím řádně vyždímejte. 
3. Vytřete podlahu jako obvykle.

Pro čištění a ošetřování nábytku a ploch rozmíchejte přípravek v kýblu v poměru 1 víčko na každý litr vody.

<5% aiontové povrchově aktivní látky, <5% mýdlo, 2-methyl-4-isothiazolin-3-on, pyrithion sodný, benzisothiazolinon, Parfémy (hexyl Cinnamal, d-limonen, Linalool).

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah děti. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc. Nepožívat.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ