>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Lose  >  Ariel Color Professional professionelles Waschmittel für farbige Wäsche 100 Dosen 7,5 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Ariel Color Professional professionelles Waschmittel für farbige Wäsche 100 Dosen 7,5 kg

-7%

Ariel Color Professional professionelles Waschmittel für farbige Wäsche 100 Dosen 7,5 kg
Unser Preis
20.63 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 1.66 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
22.29 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 20.63 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1703352
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Ariel®  (web)
Ariel®
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Ariel Color prací prášek na barevné prádlo, zachová barvu i tvar praného prádla. Ariel Color s nízkou pěnivostí je určen pro barevné prádlo. Díky speciální ochraně udrží zářivé barvy vašeho oblečení po dlouhou dobu. Proniká do hloubky vláken a perfektně odstraňuje nečistoty. Vaše oděvy budou svěží a hebké.

 

Kundenrezensionen
20.63 EUR
100%
doporučuji
20.63 EUR
100%
spokojensot
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ariel Color Professional professionelles Waschmittel für farbige Wäsche 100 Dosen 7,5 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Ariel Color prací prášek na barevné prádlo, zachová barvu i tvar praného prádla. Ariel Color s nízkou pěnivostí je určen pro barevné prádlo. Díky speciální ochraně udrží zářivé barvy vašeho oblečení po dlouhou dobu. Proniká do hloubky vláken a perfektně odstraňuje nečistoty. Vaše oděvy budou svěží a hebké.

 

20.63 EUR
100%
doporučuji
20.63 EUR
100%
spokojensot
Diskussion über: Ariel Color Professional professionelles Waschmittel für farbige Wäsche 100 Dosen 7,5 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, Zeolity, enzymy, Parfémy.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte: Toxikologické informační středisko/lékaře. Je-li nutná lékařská péče, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ