>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Ariel Sensitive Skin flüssiges Waschgel 20 Dosen 1100 ml
ausverkauft

Ariel Sensitive Skin flüssiges Waschgel 20 Dosen 1100 ml

-8%

Ariel Sensitive Skin flüssiges Waschgel 20 Dosen 1100 ml
Unser Preis
4.32 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.39 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.71 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.32 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:85248
Der Strichcode EAN:8001090791276
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Ariel®  (web)
Ariel®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, rufen Sie die Giftinformationszentrale/den Arzt an. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit.

Nicht-ionische Tenside, <5 % Phosphonate, 5-15 % anionische Tenside, Seife, Enzyme, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfümstoffe.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
4.32 EUR
100%
Moc dobry
nic
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ariel Sensitive Skin flüssiges Waschgel 20 Dosen 1100 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, rufen Sie die Giftinformationszentrale/den Arzt an. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit.

Nicht-ionische Tenside, <5 % Phosphonate, 5-15 % anionische Tenside, Seife, Enzyme, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Parfümstoffe.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.32 EUR
100%
Moc dobry
nic


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ