>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Ava Poppy Universal-Flüssigreiniger für Fußböden und andere abwaschbare Oberflächen 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Ava Poppy Universal-Flüssigreiniger für Fußböden und andere abwaschbare Oberflächen 1 l

účinně odstraňuje běžné nečistoty

-7%

Ava Poppy Universal-Flüssigreiniger für Fußböden und andere abwaschbare Oberflächen 1 l
Unser Preis
1.44 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.11 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.55 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.44 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1803025
Der Strichcode EAN:8594003012396
Hersteller:Hlubna chemické výrobní družstvo Brno
De Marke:Hlubna - Ava  (web)
Hlubna - Ava
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
 • Univerzální čisticí prostředek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy v domácnosti (např. obklady, laminát, plasty, apod.).
 • Účinně odstraňuje běžné nečistoty.

Dávkování

 • Do 5l nádoby s vodou přidejte 1-1,5- uzávěru čističe (1 uzávěr=40 ml).
 • Pro dokonalejší čištění a umývání použijte teplou vodu.
 • Při silném znečištění naneste vlhkou houbičkou přímo na čištěný povrch.
 • Poté opláchněte.

Méně než 5% Aniontové Povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové Povrchově aktivní látky, parfém, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on(Einecs 220-239-6) směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte u sebe obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.44 EUR
100%
Spokojenosti
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ava Poppy Universal-Flüssigreiniger für Fußböden und andere abwaschbare Oberflächen 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
 • Univerzální čisticí prostředek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy v domácnosti (např. obklady, laminát, plasty, apod.).
 • Účinně odstraňuje běžné nečistoty.

Dávkování

 • Do 5l nádoby s vodou přidejte 1-1,5- uzávěru čističe (1 uzávěr=40 ml).
 • Pro dokonalejší čištění a umývání použijte teplou vodu.
 • Při silném znečištění naneste vlhkou houbičkou přímo na čištěný povrch.
 • Poté opláchněte.

Méně než 5% Aniontové Povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové Povrchově aktivní látky, parfém, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (Einecs 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on(Einecs 220-239-6) směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte u sebe obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.44 EUR
100%
Spokojenosti


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ