Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  Kriechende Schädlinge  >  Für Ameisen und Pharaonen  >  Biotoll Neopermin + insektizides Pulver gegen Ameisen mit einer Langzeitwirkung von 100 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Biotoll Neopermin + insektizides Pulver gegen Ameisen mit einer Langzeitwirkung von 100 g

-9%

Biotoll Neopermin + insektizides Pulver gegen Ameisen mit einer Langzeitwirkung von 100 g
Unser Preis
1.55 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.15 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.7 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.55 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1904447
Der Strichcode EAN:3830072310021
Hersteller:Unichem, Slovinsko
De Marke:Biotoll®  (web)
Biotoll®
Artikelbeschreibung
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Insekticidní nástraha k hubení mravenců pronikajících z venku do budov, rybenek a mouchy domácí ve formě jemného bílého prášku. Na základě povolení ÚSKVBL Brno je přípravek schválen pro použití v potravinářských provozech bez připomínek.

  • Přípravek je insekticidem se žaludečním účinkem.
  • Úmrtnost škůdci nastává během 24 hodin.

Pro dezinfekci prázdných skladů a skladů se používá na potírání švábů (Blattella germanica), mravenců (Monomorium pharaonis), much (Musca domestica) a škůdci při skladování zrna 1-2,5g/m2(jedna čajová lžička). Na vnitřních okrajích domů a vchodech do domů, kde mohou vstupovat do místností létající škůdci, se používá v dávce 1-2g/m2. 

Druhy uživatelů: Pro obecné použití.

  • Neopermin+insekticidní prášek je výrobek připravený k okamžitému použití.
  • Je charakterstický svojí něžnou vůní a jednoduchým použitím.
  • Přípravek rozprášíme kolem stěn v koutech prostoru, ve kterém si všimneme, že se škůdci vyskytují. Používáme ho kdykoliv, když se škůdci vyskytnou v prostoru. 

Skladování
Skladovat v originálně těsně uzavřené nádobě v chladném a dobře větraném prostoru. Skladovat v suchém prostoru. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zvířat. uchovávejte mimo jídlo, pití a krmivo. 

Antidotum: antropin. 

Bezpečnostní opatření: Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravit, nápojů a krmiv. Na místa ošetřená Neopermin+práškem je nutno zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům. Pracujte v gumových rukavicích, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Případné zbytky nesmí proniknout do kanalizace ani do podzemních či povrchových vod. Prázdné obaly po znehodnocení likvidujte do komunálního odpadu.Přípravek nesmí být použitý ve volné přírodě. 

Příznaky otravy: V kontaku s pokožkou: Prach může způsobit lokální podráždění v záhybech pokožky nebo na místech v kontaktu s příliš  těsným oblečením.V kontaktu s očima: Může způsobit krátkodobé podráždění. Inhalace: Vdechnutí prášku může dráždit dýchací cesty..

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

První pomoc: Všeobecné pokyny: Při nehodě nebo slabosti ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dle možnosti ukázat i etiketu. Při kontaktu s pokožkou: Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obud. Části těla, které přišly do styku s přípravkem ihned omývat veklým množstvím vody a mýdlem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s očima: Po zasažení okamžitě vylachovat oči velkým množstvím vody při otevřených ičních víčkách (min.15minut). Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při (nadměrném)nadýchaní: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch-opusťte kontaminované prostředí. Pokud Příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc! V případě požití: Nevyvolávat zvracení bez předchozí konzultace s lékařem. Vypláchnout ústa vodou! Ihned vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list nebo etiketu. Otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod/den):224919293, 224915402, 224915575. 

Likvidace: Odstraňování zbytků produktu. Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů . Zabránit vylití nebo unikání do odpadů/kanalizace. S odpadem jednat v souladu s lokálními či státními předpisy. Obaly: Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady-nakládat jako s odpadním přípravkem. Odstraňovat v souladu se zákonem o obalech. Obaly odstranit v souladu s místními či národními předpisy. Vyprázdněný obal není vhodné pro opakované použití. 

Bezpečnostní list

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Biotoll Neopermin + insektizides Pulver gegen Ameisen mit einer Langzeitwirkung von 100 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Insekticidní nástraha k hubení mravenců pronikajících z venku do budov, rybenek a mouchy domácí ve formě jemného bílého prášku. Na základě povolení ÚSKVBL Brno je přípravek schválen pro použití v potravinářských provozech bez připomínek.

  • Přípravek je insekticidem se žaludečním účinkem.
  • Úmrtnost škůdci nastává během 24 hodin.

Pro dezinfekci prázdných skladů a skladů se používá na potírání švábů (Blattella germanica), mravenců (Monomorium pharaonis), much (Musca domestica) a škůdci při skladování zrna 1-2,5g/m2(jedna čajová lžička). Na vnitřních okrajích domů a vchodech do domů, kde mohou vstupovat do místností létající škůdci, se používá v dávce 1-2g/m2. 

Druhy uživatelů: Pro obecné použití.

  • Neopermin+insekticidní prášek je výrobek připravený k okamžitému použití.
  • Je charakterstický svojí něžnou vůní a jednoduchým použitím.
  • Přípravek rozprášíme kolem stěn v koutech prostoru, ve kterém si všimneme, že se škůdci vyskytují. Používáme ho kdykoliv, když se škůdci vyskytnou v prostoru. 

Skladování
Skladovat v originálně těsně uzavřené nádobě v chladném a dobře větraném prostoru. Skladovat v suchém prostoru. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zvířat. uchovávejte mimo jídlo, pití a krmivo. 

Antidotum: antropin. 

Bezpečnostní opatření: Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravit, nápojů a krmiv. Na místa ošetřená Neopermin+práškem je nutno zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům. Pracujte v gumových rukavicích, při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Případné zbytky nesmí proniknout do kanalizace ani do podzemních či povrchových vod. Prázdné obaly po znehodnocení likvidujte do komunálního odpadu.Přípravek nesmí být použitý ve volné přírodě. 

Příznaky otravy: V kontaku s pokožkou: Prach může způsobit lokální podráždění v záhybech pokožky nebo na místech v kontaktu s příliš  těsným oblečením.V kontaktu s očima: Může způsobit krátkodobé podráždění. Inhalace: Vdechnutí prášku může dráždit dýchací cesty..

Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

První pomoc: Všeobecné pokyny: Při nehodě nebo slabosti ihned vyhledat lékařskou pomoc. Dle možnosti ukázat i etiketu. Při kontaktu s pokožkou: Ihned odstranit kontaminovaný oděv a obud. Části těla, které přišly do styku s přípravkem ihned omývat veklým množstvím vody a mýdlem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s očima: Po zasažení okamžitě vylachovat oči velkým množstvím vody při otevřených ičních víčkách (min.15minut). Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Při (nadměrném)nadýchaní: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch-opusťte kontaminované prostředí. Pokud Příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc! V případě požití: Nevyvolávat zvracení bez předchozí konzultace s lékařem. Vypláchnout ústa vodou! Ihned vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list nebo etiketu. Otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod/den):224919293, 224915402, 224915575. 

Likvidace: Odstraňování zbytků produktu. Zajistěte sběr odpadu specializovanou firmou pro sbírání/odstraňování/zpracovávání nebezpečného odpadů . Zabránit vylití nebo unikání do odpadů/kanalizace. S odpadem jednat v souladu s lokálními či státními předpisy. Obaly: Neočištěný obal patří mezi nebezpečné odpady-nakládat jako s odpadním přípravkem. Odstraňovat v souladu se zákonem o obalech. Obaly odstranit v souladu s místními či národními předpisy. Vyprázdněný obal není vhodné pro opakované použití. 

Bezpečnostní list

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ