>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Tabletten, Vorhänge  >  Bref Power Aktiv 4 Formula Tropic Frische WC-Block 3 x 50 g
ausverkauft

Bref Power Aktiv 4 Formula Tropic Frische WC-Block 3 x 50 g

závěs pod okraj Wc mísy

-7%

Bref Power Aktiv 4 Formula Tropic Frische WC-Block 3 x 50 g
Unser Preis
3.08 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.24 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.32 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.08 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:85100
Der Strichcode EAN:9000100948661
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Schädlich bei Verschlucken. Es reizt die Haut. Gefahr von schweren Augenschäden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung für Augen und Gesicht. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.08 EUR
90%
3.08 EUR
90%
3.08 EUR
90%
3.08 EUR
90%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bref Power Aktiv 4 Formula Tropic Frische WC-Block 3 x 50 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Schädlich bei Verschlucken. Es reizt die Haut. Gefahr von schweren Augenschäden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung für Augen und Gesicht. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und diesen Behälter oder dieses Etikett vorzeigen.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.08 EUR
90%
3.08 EUR
90%
3.08 EUR
90%
3.08 EUR
90%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ