>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Nagetiere bekämpfen - Rodentizide  >  Für Maulwürfe  >  Bros Repellent für Maulwürfe, Hunde und Katzen 450 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Bros Repellent für Maulwürfe, Hunde und Katzen 450 ml

účinně odpuzuje zápachem

-7%

Bros Repellent für Maulwürfe, Hunde und Katzen 450 ml
Unser Preis
3 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.22 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.22 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.00 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:63371
Hersteller:Bros sp.j. Polsko
De Marke:Bros  (web)
Bros
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Bros pachový ohradník je ideální na ochranu zahrad a dětských hřišť před nežádoucím působením krtků, psů a koček.

Odpuzovač krtků, psů a koček je přípravek ve formě prášku určený k účinnému odpuzení zvířat zápachem z nežádoucích míst jako jsou např. areály letišť, pozemních hydrotechnických konstrukcí a sportovních objektů, dětských hřišť, zahrad apod. Pro člověka není zápach nijak nepříjemný.

- repelent
- 350 ml + 100 ml zdarma
- odpuzuje zápachem

Kundenrezensionen
3.00 EUR
100%
OPRAVDU MOHU DOPORUČIT - FUNGUJE NA KOČKY !!!PERFEKTNĚ!!!
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bros Repellent für Maulwürfe, Hunde und Katzen 450 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Bros pachový ohradník je ideální na ochranu zahrad a dětských hřišť před nežádoucím působením krtků, psů a koček.

Odpuzovač krtků, psů a koček je přípravek ve formě prášku určený k účinnému odpuzení zvířat zápachem z nežádoucích míst jako jsou např. areály letišť, pozemních hydrotechnických konstrukcí a sportovních objektů, dětských hřišť, zahrad apod. Pro člověka není zápach nijak nepříjemný.

- repelent
- 350 ml + 100 ml zdarma
- odpuzuje zápachem

3.00 EUR
100%
OPRAVDU MOHU DOPORUČIT - FUNGUJE NA KOČKY !!!PERFEKTNĚ!!!
Diskussion über: Bros Repellent für Maulwürfe, Hunde und Katzen 450 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Použití pro vypuzení krtků:

Pro dosažení očekávaného výsledku je nejprve třeba zjistit, které z krtinců jsou čerstvé a kde jsou krtci aktivní. Na těchto místech odkryjeme nadzemní část chodby a vsypeme do ní několik polévkových lžic přípravku. Poté utěsníme otvor tak, aby zápach účinných látek bez problémů pronikal dále chodbami. Přípravek je také možné nasypat na celou postiženou plochu počínaje od středu a vždy po několika dnech takto ošetřenou plochu rozšiřovat v množství cca 2 polévkové lžíce na 1 m2.

Dávkování k vypuzení krtků:

> 2 lžíce na 1 m2 (5 lžic je cca 20 g)

Balení 450 ml vystačí na cca 44 m2.

Použití pro vypuzení psů a koček:

K zajištění ochrany plochy před nežádoucími výkaly vsypeme přípravek v množství cca 2 polévkové lžíce na 1 m2 na místa, která chceme uchránit před nežádoucím výskytem psů a koček. V místech zvláště vystavených znečišťování zvířat lze vysypat větší množství přípravku.

Dávkování k vypuzení psů a koček:

> 2 - 4 lžíce na 1 m2 (5 lžic je cca 20 g)

Balení 450 ml vystačí na cca 22 - 44 m2.

Aplikační poznámka: Délka účinnosti repelentního efektu je cca 2 měsíce a závisí na povětrnostních vlivech jako je déšť, přímé sluneční záření apod.

Účinné látky: levandulový olej 1 g/100 g (1 %)

poreakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol- 3(2H)-on, 4,5-dichlor- 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on

Veškeré údaje zde uvedené jsou pouze informativní.  Používejte Biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Před použítím si přečtěte přiložený návod (příbalový leták) k použití. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Před použitím si přečtěte návod k použití na obalu a přípravek používejte v souladu s návodem. Dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce s chemickými přípravky. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte, po ukončení práce si umyjte ruce. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima a kůží. při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ