>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Luftentfeuchter  >  Ceresit Stop Moisture Aero 360 Entspannende Lavendel-Ersatztabletten 2 x 450 g
ausverkauft

Ceresit Stop Moisture Aero 360 Entspannende Lavendel-Ersatztabletten 2 x 450 g

-6%

Ceresit Stop Moisture Aero 360 Entspannende Lavendel-Ersatztabletten 2 x 450 g
Unser Preis
8.28 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.51 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
8.79 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 8.28 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:85428
Der Strichcode EAN:9000100937818
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Ceresit  (web)
Henkel Ceresit
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Vermeiden Sie den Kontakt der Aero 360° Tablette oder der Lösung mit Metallen (z.B. vergoldete Kanten), Leder, Stoffe, Teppiche und Polstermöbel. Bei Kontakt den verunreinigten Gegenstand sofort mit warmem Wasser abwaschen.

Warnung. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann ätzend auf Metalle wirken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tragen Sie eine Schutzbrille/Gesichtsschutz. Bei Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, wenn sie drin sind und sich leicht herausnehmen lassen. Weiter abspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen/behandeln lassen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
8.28 EUR
100%
na doporučení známých jsem výrobek vyzkoušela,odvlhčuje spolehlivě, s ohledem na to, že ve vlhkém prostředí se tablety rychle spotřebují, je jejich používánífinančně docela náročné
vcelku účinný prostředek na odvhlčení
mohl by být levnější
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ceresit Stop Moisture Aero 360 Entspannende Lavendel-Ersatztabletten 2 x 450 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Vermeiden Sie den Kontakt der Aero 360° Tablette oder der Lösung mit Metallen (z.B. vergoldete Kanten), Leder, Stoffe, Teppiche und Polstermöbel. Bei Kontakt den verunreinigten Gegenstand sofort mit warmem Wasser abwaschen.

Warnung. Verursacht schwere Augenreizungen. Kann ätzend auf Metalle wirken. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Tragen Sie eine Schutzbrille/Gesichtsschutz. Bei Augenkontakt: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, wenn sie drin sind und sich leicht herausnehmen lassen. Weiter abspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt aufsuchen/behandeln lassen. Falls ärztliche Hilfe erforderlich ist, halten Sie die Produktverpackung oder das Etikett bereit.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

8.28 EUR
100%
na doporučení známých jsem výrobek vyzkoušela,odvlhčuje spolehlivě, s ohledem na to, že ve vlhkém prostředí se tablety rychle spotřebují, je jejich používánífinančně docela náročné
vcelku účinný prostředek na odvhlčení
mohl by být levnější


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ