Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Bauen und Wohnen  >  Lufterfrischer  >  Gelové  >  Lichtung Aroma der Reinheit Diskrete Lufterfrischer Nachfüllung 8 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Lichtung Aroma der Reinheit Diskrete Lufterfrischer Nachfüllung 8 g

-7%

Lichtung Aroma der Reinheit Diskrete Lufterfrischer Nachfüllung 8 g
Unser Preis
4.25 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.31 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.56 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.25 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:78516
Der Strichcode EAN:5000204745054
Hersteller:S.C.Johnson
De Marke:Glade by brise®  (web)
Glade by brise®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Náhradní náplň pro elektrický a dekorativní osvěžovač vzduchu. s vůní čistoty– náplň pro elektrický a dekorativní osvěžovač vzduchu. Bojuje proti zápachu & uvolňuje jemnou vůni.

  • Bojuje proti zápachu
  • Uvolňuje jemnou vůni
  • Náhradní náplň pro elektrický a dekorativní osvěžovač
  • S vůní čistoty
  • Vydrží až 75 dní

Vytáhněte difuzér z el. zásuvky, vyjměte prázdnou nádobku. Odstraňte folii. zasuňte nádobku do elektrického osvěžovače až uslyšíte cvaknutí. Pozor Vložte difuzér do el.zásuvky. Ponechejte 50 cm volného prostoru kolem zásuvky během používání pro zajištění dobrého odpařování.

Použití jako samostatný držák:
Odstraňte obě strany kartonového obalu v místě peforace Open Here. Odtrhněte ochrannou fólii z náplně. Náplň nechte v papírovém obalu. Složte kartonový obal tak, aby označení Open Here šlo přes Šipky chlopně na obale. Umístěte držák ve tvaru trojúhelníku na rovný povrch.

Obsahuje 2-methylunDecanal, doDecanal, 3-Methyl-4-4(2,6,6-triMethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, isocycloCitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionAldehyde, Eucalyptol, Citral, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-cabAldehyde, Linalool, methoxy dicyclopentadiene carboxAldehyde, Isoeugenol, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentaMethyl-4H-inden-4-one, (Z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez dostatečné cirkulace vzduchu. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Lichtung Aroma der Reinheit Diskrete Lufterfrischer Nachfüllung 8 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Náhradní náplň pro elektrický a dekorativní osvěžovač vzduchu. s vůní čistoty– náplň pro elektrický a dekorativní osvěžovač vzduchu. Bojuje proti zápachu & uvolňuje jemnou vůni.

  • Bojuje proti zápachu
  • Uvolňuje jemnou vůni
  • Náhradní náplň pro elektrický a dekorativní osvěžovač
  • S vůní čistoty
  • Vydrží až 75 dní

Vytáhněte difuzér z el. zásuvky, vyjměte prázdnou nádobku. Odstraňte folii. zasuňte nádobku do elektrického osvěžovače až uslyšíte cvaknutí. Pozor Vložte difuzér do el.zásuvky. Ponechejte 50 cm volného prostoru kolem zásuvky během používání pro zajištění dobrého odpařování.

Použití jako samostatný držák:
Odstraňte obě strany kartonového obalu v místě peforace Open Here. Odtrhněte ochrannou fólii z náplně. Náplň nechte v papírovém obalu. Složte kartonový obal tak, aby označení Open Here šlo přes Šipky chlopně na obale. Umístěte držák ve tvaru trojúhelníku na rovný povrch.

Obsahuje 2-methylunDecanal, doDecanal, 3-Methyl-4-4(2,6,6-triMethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, isocycloCitral, 3-(4-tert-butylphenyl)propionAldehyde, Eucalyptol, Citral, (R)-p-Mentha-1,8-diene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-cabAldehyde, Linalool, methoxy dicyclopentadiene carboxAldehyde, Isoeugenol, 1,2,3,5,6,7-hexahydro-1,1,2,3,3-pentaMethyl-4H-inden-4-one, (Z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez dostatečné cirkulace vzduchu. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ