>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Fleckenentferner  >  Iberia Revolution Fleckenentferner 150 ml Pinsel
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Iberia Revolution Fleckenentferner 150 ml Pinsel

na skvrny od trávy, ovoce, jogurtu, kečupu, propisky atd.

-3%

Iberia Revolution Fleckenentferner 150 ml Pinsel
Unser Preis
4.02 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.12 EUR (3%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.14 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.02 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:66875
Der Strichcode EAN:8411660210029
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Iberia®  (web)
Iberia®
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Die Auftragsbürste entfernt den eingedrungenen Schmutz, ohne das Gewebe zu beschädigen, und beseitigt den Fleck vollständig.

Weichen Sie die verunreinigte Stelle in Wasser ein. Drücken Sie den Applikator zusammen und reiben Sie mit dem Pinsel über den Fleck, bis der Belag entfernt ist.2-5 Minuten einwirken lassen. Waschen Sie das Kleidungsstück dann sofort gemäß den Anweisungen auf dem Etikett. Nicht für Seide, empfindliche Stoffe oder Stoffe, die nicht chemisch gereinigt werden können, verwenden. Bei Kleidungsstücken mit intensiven Farben sollte eine Farbechtheitsprüfung in einem wenig sichtbaren Bereich durchgeführt werden.

Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Gefahr von schweren Augenschäden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
4.02 EUR
100%
Výborný produkt, jako odstraňovač odolných skvrn opravdu funguje
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Iberia Revolution Fleckenentferner 150 ml Pinsel

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Die Auftragsbürste entfernt den eingedrungenen Schmutz, ohne das Gewebe zu beschädigen, und beseitigt den Fleck vollständig.

Weichen Sie die verunreinigte Stelle in Wasser ein. Drücken Sie den Applikator zusammen und reiben Sie mit dem Pinsel über den Fleck, bis der Belag entfernt ist.2-5 Minuten einwirken lassen. Waschen Sie das Kleidungsstück dann sofort gemäß den Anweisungen auf dem Etikett. Nicht für Seide, empfindliche Stoffe oder Stoffe, die nicht chemisch gereinigt werden können, verwenden. Bei Kleidungsstücken mit intensiven Farben sollte eine Farbechtheitsprüfung in einem wenig sichtbaren Bereich durchgeführt werden.

Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Gefahr von schweren Augenschäden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.02 EUR
100%
Výborný produkt, jako odstraňovač odolných skvrn opravdu funguje


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ