>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Badezimmer, Küchen  >  Glas Desinfektionsentfetter Küchendesinfektionsmittel Entfetter 750 ml Spray
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Glas Desinfektionsentfetter Küchendesinfektionsmittel Entfetter 750 ml Spray

Glas Desinfektionsentfetter Küchendesinfektionsmittel Entfetter 750 ml Spray
Unser Preis
3.29 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.29 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:95604
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Jar  (web)
Jar
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Jar dezinfekční odmašťovač likviduje 99,99 % Bakterií je vysoce účinný prostředek na odmašťování a dezinfekci všech kuchyňských povrchů včetně pracovních ploch, dřezů, varných ploch sporáků a keramických obkladaček. Je vhodný i na čištění povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Povrchy čistí a zároveň dezinfikuje.

Likviduje 99,99% Bakterií, včetně salmonely a listerie. Bez obsahu Parfémů. Dezinfikuje v souladu s normami EN1276 a EN13697 (neředěný přípravek, doba působení 2 min.).

Jar Disinfecting Degreaser kuchyňský dezinfekční odmašťovací prostředek rozprašovač 750 ml

Kundenrezensionen
3.29 EUR
100%
mě prostě vyhovuje
3.29 EUR
100%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Glas Desinfektionsentfetter Küchendesinfektionsmittel Entfetter 750 ml Spray

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Jar dezinfekční odmašťovač likviduje 99,99 % Bakterií je vysoce účinný prostředek na odmašťování a dezinfekci všech kuchyňských povrchů včetně pracovních ploch, dřezů, varných ploch sporáků a keramických obkladaček. Je vhodný i na čištění povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Povrchy čistí a zároveň dezinfikuje.

Likviduje 99,99% Bakterií, včetně salmonely a listerie. Bez obsahu Parfémů. Dezinfikuje v souladu s normami EN1276 a EN13697 (neředěný přípravek, doba působení 2 min.).

Jar Disinfecting Degreaser kuchyňský dezinfekční odmašťovací prostředek rozprašovač 750 ml

3.29 EUR
100%
mě prostě vyhovuje
3.29 EUR
100%
Diskussion über: Glas Desinfektionsentfetter Küchendesinfektionsmittel Entfetter 750 ml Spray

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

<5% neiontové povrchově aktivní látky, dezinfekční přísady. Přípravek obsahuje 0,076 g kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-c12-12-alkyldimethyl, chloridy (es: 269-919-4) na 100 g a 0,076 g kvarterní amonné sloučeniny, c12-14-alkyl((ethylfenyl)methyl)dimethyl, chloridy (es: 287-090-7) na 100 g

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ