>  Kosmetika  >  Make-up  >  Gesicht  >  Pulver  >  Jenny Lane Loses Pulver Nr. 8 40 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Jenny Lane Loses Pulver Nr. 8 40 g

-8%

Jenny Lane Loses Pulver Nr. 8 40 g
Unser Preis
2.95 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.26 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.21 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.95 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:72713
Hersteller:Jenny Lane s.r.o.
De Marke:Jenny Lane 
Jenny Lane
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Používá se k usazení tekutého podkladového líčidla, dokonale matuje a vytváří hedvábně jemný vzhled.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Jenny Lane Loses Pulver Nr. 8 40 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Používá se k usazení tekutého podkladového líčidla, dokonale matuje a vytváří hedvábně jemný vzhled.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Jenny Lane Loses Pulver Nr. 8 40 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ