>  Hobby & Garten  >  Technische Apotheke  >  chemische Erzeugnisse  >  Säuren, Ätzmittel  >  Labar Schwefelsäure 38% Cordless 600 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Labar Schwefelsäure 38% Cordless 600 g

příplatek za dopravné balíkem 499 Kč do 30 kg, pouze na platbu předem

-9%

Labar Schwefelsäure 38% Cordless 600 g
Unser Preis
0.69 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.07 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
0.76 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.69 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:71031
Hersteller:Labar s.r.o.
De Marke:Labar  (web)
Labar
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olověných akumulátorů, k úpravě vody apod. Kyselinu při ředění vždy lijte do vody!

Kyselina sírová (zastarale též Vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H2SO4, který značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku.Využití kyseliny sírové je velmi široké. Kyselina sírová se používá zejména  při výrobě průmyslových hnojiv při výrobě chemikálií při výrobě plastů při výrobě léčiv při výrobě barviv při výrobě výbušnin v papírenském průmyslu v textilním průmyslu při výrobě syntetických vláken při zpracování rud při zpracování ropy jako elektrolyt do olověných akumulátorů při sušení a odvodňování látek při úpravě pH vody při výrobě Kolových nápojů

Snižování pHKyselina sírová AKU
1) Stanovíme uhličitanovou tvrdost vody a pH.
2) Do vody pomalu nalijeme potřebné množství dle tabulky při zapnuté filtraci – oběhu vody.
3) Po 24 hodinách změříme pH a případně ještě upravíme.

Optimální výsledná hodnota pH je 6,8–7,6

Dávkování orientačně dle tabulky.
Objem kyseliny sírové AKU ke snížení pH o 0,1 na 10 m3 je uveden v tabulce.
Při dávkování se nesmí ve vodě nacházet lidi nebo zvířata!

Tvrdost vody 1 mmol/l=5,6 °dH Objem kyseliny sírové AKU
na 10 m3 snížení pH o 0,1
2 °dH

0,18 l

4 °dH 0,36 l
6 °dH 0,55 l
8 °dH 0,73 l
10 °dH 0,91 l
12 °dH 1,09 l
14 °dH 1,27 l
16 °dH 1,45 l
18 °dH 1,64 l

Při použití udržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci.
Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olověných akumulátorů, k úpravě vody apod. 

Pokyny pro bezpečné skladování:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Likvidace odpadů:
Prázdné obaly vypláchnout vodou a odevzdejte k recyklaci.

38 % vodný roztok kyseliny sírové

Při styku s kůží (nebo vlasy) veškeré kontamonované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůže vodou/osprchujte. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře: volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Nevdechujte plyn/páry. Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
0.69 EUR
100%
vyhovuje balení, množství a koncentrace
0.69 EUR
100%
Myslím si, že na tomto produktu není co pokazit.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Labar Schwefelsäure 38% Cordless 600 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olověných akumulátorů, k úpravě vody apod. Kyselinu při ředění vždy lijte do vody!

Kyselina sírová (zastarale též Vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H2SO4, který značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku.Využití kyseliny sírové je velmi široké. Kyselina sírová se používá zejména  při výrobě průmyslových hnojiv při výrobě chemikálií při výrobě plastů při výrobě léčiv při výrobě barviv při výrobě výbušnin v papírenském průmyslu v textilním průmyslu při výrobě syntetických vláken při zpracování rud při zpracování ropy jako elektrolyt do olověných akumulátorů při sušení a odvodňování látek při úpravě pH vody při výrobě Kolových nápojů

Snižování pHKyselina sírová AKU
1) Stanovíme uhličitanovou tvrdost vody a pH.
2) Do vody pomalu nalijeme potřebné množství dle tabulky při zapnuté filtraci – oběhu vody.
3) Po 24 hodinách změříme pH a případně ještě upravíme.

Optimální výsledná hodnota pH je 6,8–7,6

Dávkování orientačně dle tabulky.
Objem kyseliny sírové AKU ke snížení pH o 0,1 na 10 m3 je uveden v tabulce.
Při dávkování se nesmí ve vodě nacházet lidi nebo zvířata!

Tvrdost vody 1 mmol/l=5,6 °dH Objem kyseliny sírové AKU
na 10 m3 snížení pH o 0,1
2 °dH

0,18 l

4 °dH 0,36 l
6 °dH 0,55 l
8 °dH 0,73 l
10 °dH 0,91 l
12 °dH 1,09 l
14 °dH 1,27 l
16 °dH 1,45 l
18 °dH 1,64 l

Při použití udržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci.
Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olověných akumulátorů, k úpravě vody apod. 

Pokyny pro bezpečné skladování:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Likvidace odpadů:
Prázdné obaly vypláchnout vodou a odevzdejte k recyklaci.

38 % vodný roztok kyseliny sírové

Při styku s kůží (nebo vlasy) veškeré kontamonované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůže vodou/osprchujte. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře: volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Nevdechujte plyn/páry. Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.69 EUR
100%
vyhovuje balení, množství a koncentrace
0.69 EUR
100%
Myslím si, že na tomto produktu není co pokazit.
Diskussion über: Labar Schwefelsäure 38% Cordless 600 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ