>  Bauen und Wohnen  >  Gesundheit  >  Desinfektion  >  Lysol Frische Wasserfall Desinfektionsspray auf mehr als 100 Oberflächen, 400 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Lysol Frische Wasserfall Desinfektionsspray auf mehr als 100 Oberflächen, 400 ml

Dezinfekce zabíjí 99.99% bakterií, plísní i virů vč. chřipky

ABLAUF ABGELAUFEN
Lysol Frische Wasserfall Desinfektionsspray auf mehr als 100 Oberflächen, 400 ml
Unser Preis
0.79 EUR zuzüglich MwSt. 
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.79 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Ablaufdatum:12/2022
Der Code:2100036
Der Strichcode EAN:5999109521224
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Lysol®  (web)
Lysol®
Artikelbeschreibung
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Den Behälter gründlich schütteln, in einem Abstand von 15-20 cm von der vorzureinigenden Fläche halten und die Fläche besprühen, bis sie mit Sprühnebel bedeckt ist. Bei der Anwendung auf einer weichen Oberfläche sollte der Stoff nicht mit dem Produkt getränkt werden. An der Luft trocknen lassen. Abwischen ist nicht nötig. Nach Gebrauch auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit Wasser abspülen. Zur wirksamen Beseitigung von Bakterien 10 Minuten einwirken lassen, zur Beseitigung von Viren und Schimmel 15 Minuten. Die Oberflächen können von unterschiedlicher Qualität sein. Testen Sie die Eignung vor der Anwendung immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle. Nicht auf Leder, poliertem Holz, lackierten Oberflächen oder Acrylkunststoffen verwenden. Längeren Kontakt mit Aluminium und Corian vermeiden.

Wirkstoffe: Ethanol CAS: 64-17-5, 58 g/100 g; Alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)Ammoniumsalze von 1,1-Dioxo-1-λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (ADBAS) CAS: 68989-01-5, 0,1 g/100 g. Enthält auch: Parfüm.

Verwenden Sie Biozidprodukte auf sichere Art und Weise. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
0.79 EUR
100%
0.79 EUR
100%
OK
Nic
0.79 EUR
80%
Na všechny účely
Nejslabší vůně
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Lysol Frische Wasserfall Desinfektionsspray auf mehr als 100 Oberflächen, 400 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Den Behälter gründlich schütteln, in einem Abstand von 15-20 cm von der vorzureinigenden Fläche halten und die Fläche besprühen, bis sie mit Sprühnebel bedeckt ist. Bei der Anwendung auf einer weichen Oberfläche sollte der Stoff nicht mit dem Produkt getränkt werden. An der Luft trocknen lassen. Abwischen ist nicht nötig. Nach Gebrauch auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit Wasser abspülen. Zur wirksamen Beseitigung von Bakterien 10 Minuten einwirken lassen, zur Beseitigung von Viren und Schimmel 15 Minuten. Die Oberflächen können von unterschiedlicher Qualität sein. Testen Sie die Eignung vor der Anwendung immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle. Nicht auf Leder, poliertem Holz, lackierten Oberflächen oder Acrylkunststoffen verwenden. Längeren Kontakt mit Aluminium und Corian vermeiden.

Wirkstoffe: Ethanol CAS: 64-17-5, 58 g/100 g; Alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)Ammoniumsalze von 1,1-Dioxo-1-λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (ADBAS) CAS: 68989-01-5, 0,1 g/100 g. Enthält auch: Parfüm.

Verwenden Sie Biozidprodukte auf sichere Art und Weise. Lesen Sie vor der Anwendung stets das Etikett und die Produktinformationen.

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.79 EUR
100%
0.79 EUR
100%
OK
Nic
0.79 EUR
80%
Na všechny účely
Nejslabší vůně


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ