>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Lose  >  Madel Smacchio Tutto Albotex Fleckenentferner und Bleichmittel 1 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Madel Smacchio Tutto Albotex Fleckenentferner und Bleichmittel 1 kg

-5%

Madel Smacchio Tutto Albotex Fleckenentferner und Bleichmittel 1 kg
Unser Preis
4.28 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.23 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.51 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.28 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:70608
Der Strichcode EAN:8002295035509
Hersteller:Madel S.p.a. Italy
De Marke:Madel® Smacchio Tutto  (web)
Madel® Smacchio Tutto
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Tento sypký přípravek je nejenom vhodným pomocníkem k bělení bílých látek, ale také k odstraňování skvrn všech typů z bílých i barevných látek z Bavlny, lnu a syntetických vláken. Přípravek odstraní i zaschlé skvrny na oblečení od  krve, potu, ovoce, vína, rzi, propisky, ale i od řasenky, make-upu a další odolné skvrny, jako je třeba Smůla.

  • Účinkuje již při nízké teplotě.
  • Zanechává prádlo dokonale čisté a příjemně provoněné.
  • Vhodný pro bílé a barevné látky.
  1. v pračce - 3 lžíce (1 lžíce = 25 g) do vaničky či baňky na prací prášek,
  2. ruční praní - 3 lžíce do 10 litrů teplé vody (40 °C), nechat namáčet 1-2 hodiny. Nesměšovat s jinými bělícími přípravky. Přípravek není určen na hedvábí. kůži. vlnu a látky s kovovými částmi.

> 30% bělicí činidla na bázi kyslíku

Nebezpečí vážného poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s kůží. Uchovávejte v chladnu. Obsahuje perUhličitan sodný. ES 239-707-6

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Madel Smacchio Tutto Albotex Fleckenentferner und Bleichmittel 1 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Tento sypký přípravek je nejenom vhodným pomocníkem k bělení bílých látek, ale také k odstraňování skvrn všech typů z bílých i barevných látek z Bavlny, lnu a syntetických vláken. Přípravek odstraní i zaschlé skvrny na oblečení od  krve, potu, ovoce, vína, rzi, propisky, ale i od řasenky, make-upu a další odolné skvrny, jako je třeba Smůla.

  • Účinkuje již při nízké teplotě.
  • Zanechává prádlo dokonale čisté a příjemně provoněné.
  • Vhodný pro bílé a barevné látky.
  1. v pračce - 3 lžíce (1 lžíce = 25 g) do vaničky či baňky na prací prášek,
  2. ruční praní - 3 lžíce do 10 litrů teplé vody (40 °C), nechat namáčet 1-2 hodiny. Nesměšovat s jinými bělícími přípravky. Přípravek není určen na hedvábí. kůži. vlnu a látky s kovovými částmi.

> 30% bělicí činidla na bázi kyslíku

Nebezpečí vážného poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zamezte styku s kůží. Uchovávejte v chladnu. Obsahuje perUhličitan sodný. ES 239-707-6

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ