Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  fliegen Schädlinge  >  Für Mücken  >  Orion Stop Moskito Elektro-Mückenverdampfer Set 30 ml
ausverkauft

Orion Stop Moskito Elektro-Mückenverdampfer Set 30 ml

-5%

Orion Stop Moskito Elektro-Mückenverdampfer Set 30 ml
Unser Preis
6.24 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.33 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
6.57 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 6.24 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:53153
Der Strichcode EAN:8595059707274
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Orion®  (web)
Orion®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Orion elektrický odpařovač insekticidu zabezpečí ochranu místnosti do 30m3. Jedna náplň je účinná více než 300 hodin.

 • V uzavřené místnosti jsou komáři usmrcováni.
 • Při otevřených oknech páry insekticidu komáry vypuzují a brání jejich dalšímu nalétávání do místnosti.
 • Komáři přestávají bodat po asi 15 minutách po zapnutí strojku.
 • Přístroj může být zapnut v zásuvce bez jakéhokoliv rizika.
 • Po vypotřebování tekutiny použijte náhradní náplň.
 • Případná změna barvy tekutiny v průběhu fungování neovlivňuje insekticidní účinnost prostředku.
 • Elektrický odpařovač insekticidu je určen pro napětí 220V.

1. Odstraňte víčko z lahvičky a pevně ji přišroubujte k aparátu.
2. Zasuňte do zásuvky elektrické sítě, přičemž lahvička musí zůstat ve svislé poloze.

Účinná látka: Prallethrin 1.103 mg/l.
Balení obsahuje: 1 strojek + 1 náplň (30 ml)

Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečný odpad.

Předlékařská první pomoc: Přípravek nedráždí kůži. Oči: Při zasažení očí ihned vymývejte široce otevřené oči tekoucí vodou po dobu několika minut. Požití: Při přetrvání potíží vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní opatření: Po zapojení do elektrické sítě přístroj nezakrývejte, zamezte kontaktu s hořlavými materiály a vodou. Nemanipulujte odpařovačem vlhkýma rukama. Nedotýkejte se zahřívací plošky, pokud je odpařovač v provozu. Při zapojení přístroje pravidelně větrejte a to zejména v dětských pokojích a malých místnostech. Dbejte na to, aby potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata byly uchovány mimo dosah par insekticidu. Při čištění vyjměte aparát ze sítě. Po každém kontaktu s přístrojem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Orion Stop Moskito Elektro-Mückenverdampfer Set 30 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Orion elektrický odpařovač insekticidu zabezpečí ochranu místnosti do 30m3. Jedna náplň je účinná více než 300 hodin.

 • V uzavřené místnosti jsou komáři usmrcováni.
 • Při otevřených oknech páry insekticidu komáry vypuzují a brání jejich dalšímu nalétávání do místnosti.
 • Komáři přestávají bodat po asi 15 minutách po zapnutí strojku.
 • Přístroj může být zapnut v zásuvce bez jakéhokoliv rizika.
 • Po vypotřebování tekutiny použijte náhradní náplň.
 • Případná změna barvy tekutiny v průběhu fungování neovlivňuje insekticidní účinnost prostředku.
 • Elektrický odpařovač insekticidu je určen pro napětí 220V.

1. Odstraňte víčko z lahvičky a pevně ji přišroubujte k aparátu.
2. Zasuňte do zásuvky elektrické sítě, přičemž lahvička musí zůstat ve svislé poloze.

Účinná látka: Prallethrin 1.103 mg/l.
Balení obsahuje: 1 strojek + 1 náplň (30 ml)

Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečný odpad.

Předlékařská první pomoc: Přípravek nedráždí kůži. Oči: Při zasažení očí ihned vymývejte široce otevřené oči tekoucí vodou po dobu několika minut. Požití: Při přetrvání potíží vyhledejte lékaře.

Bezpečnostní opatření: Po zapojení do elektrické sítě přístroj nezakrývejte, zamezte kontaktu s hořlavými materiály a vodou. Nemanipulujte odpařovačem vlhkýma rukama. Nedotýkejte se zahřívací plošky, pokud je odpařovač v provozu. Při zapojení přístroje pravidelně větrejte a to zejména v dětských pokojích a malých místnostech. Dbejte na to, aby potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata byly uchovány mimo dosah par insekticidu. Při čištění vyjměte aparát ze sítě. Po každém kontaktu s přístrojem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ