>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Gegen Unkraut  >  Für Unkräuter, Herbizide  >  Roundup Klasic tötet mehrjährige und jährliche Unkräuter 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Roundup Klasic tötet mehrjährige und jährliche Unkräuter 1 l

-13%

Roundup Klasic tötet mehrjährige und jährliche Unkräuter 1 l
Unser Preis
12.97 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 1.88 EUR (13%)
Der Preis in unseren Geschäft
14.85 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 12.97 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:03334
Hersteller:MONSANTO Belgium
De Marke:Roundup®  (web)
Roundup®
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:
Nebezpečné pro životní prostředí:
Nebezpečnost pro zdraví:

Postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Vhodné pro:

- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: mléč, Pcháč, Pýr plazivý, Svlačec rolní: 3–6 l/max. 200 l vody/ha
- Lesní kultury: nálet dřevin, hubení výmladků: 2,5–15 %
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: mléč, Pcháč, Pýr plazivý, Svlačec rolní 5 l/ha + 2 l/ha DAM - 390
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: Turanka kanadská: 2 l/max. 200 l vody/ha
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: retardace: 0,5–1 l/ha (0,5–1 %)
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: mléč, Pcháč, Pýr plazivý, Svlačec rolní: 3–6 l/max. 200 l vody/ha + 0,5 % smáčedlo

Vhodné jako postřik na plevele:

- Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha
- Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 2,5 l/max. 200 l vody/ha + 5 kg/ha Síran amonný - TM
- Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý 3 l/ha 200 l vody /ha max. + 0,5 % smáčedlo
- Brambor, Kukuřice setá, Sója luštinatá: plevele jednoleté vzešlé, plevele vytrvalé vzešlé, Pýr plazivý: 1,5–2 l/100–150 l vody/ha, před setím
- Brambor, cukrovka: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, OL 30
- Mimoprodukční plochy: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 2–5 l/ha
- borovice, listnáče, smrk: plevele přerostlé: 33–50 %, sazenice a kultury, smáčení
- borovice, smrk: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha, po vyzrání letorostů, postřik celoplošně

Vhodné také pro:

- Hrách, peluška: usnadnění mechanizované sklizně: 2–3 l/150–200 l vody/ha
- Zavlažovací kanály: nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní: 5 l/ha
- Louky, pastviny: retardace: 0,5–1 l/ha (0,5–1%)
- Len setý: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, před sklizní
- Jahodník: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, po sklizni
- Nezemědělská půda: nežádoucí vegetace: 3–6 l/max. 300 l vody/ha
- Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 7–10 l/300–400 l vody/ha, postřik plošný
- Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 4 %, jednotlivé rostliny
- Lesní školky sazenice a starší semenáče dřevin: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 1–3 l/ha, ošetření s kryty, po vyzrání letorostů
- Komposty, lesní půda - příprava pro výsadby: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha
- Obilniny mimo množitelské porosty: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, před sklizní, OL 10
- Řepka olejka: plevele přerostlé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, 2/3 hnědých zrn, OL 10–14
- Louky, pastviny: obnova TTP: 3–6 l/max. 200 l vody/ha, OL 21

Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l) 

Roundup Klasik je postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů a k likvidaci nežádoucí vegetace. Roundup Klasik rostliny příjímají výhradně zelenými částmi, listy a oddénky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až hnědnutí zasažených rostlin během 10 - 14 dnů. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.

Dráždí oči. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

První pomoc: Zasažení očí: Okamžitě oči vypláchněte proudem pitné vody. Výplach provádějte po dobu minimálně 15 minut. Pokud to jde, vyjměte si kontaktní čočky. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv, hodinky, šperky. Zasažená místa okamžitě opláchněte proudem vody. Před opětným použitím oděv vyperte. Vdechnutí: Postiženou osobu odveďte na čerstvý vzduch. Požití: Okamžitě podejte vodu k pití. Nikdy nepodávejte nic do úst postiženému, pokud je v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není nařízeno lékařskou pomocí. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si pečlivě přečtěte přiložené pokyny!

Doba použitelnosti: Doba použitelnosti přípravku při dodržení podmínek sladování v neporušených obalech je 5 let od data výroby.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Roundup Klasic tötet mehrjährige und jährliche Unkräuter 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.

Vhodné pro:

- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: mléč, Pcháč, Pýr plazivý, Svlačec rolní: 3–6 l/max. 200 l vody/ha
- Lesní kultury: nálet dřevin, hubení výmladků: 2,5–15 %
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: mléč, Pcháč, Pýr plazivý, Svlačec rolní 5 l/ha + 2 l/ha DAM - 390
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: Turanka kanadská: 2 l/max. 200 l vody/ha
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: retardace: 0,5–1 l/ha (0,5–1 %)
- Jádroviny, peckoviny mimo Broskvoň, Réva vinná: mléč, Pcháč, Pýr plazivý, Svlačec rolní: 3–6 l/max. 200 l vody/ha + 0,5 % smáčedlo

Vhodné jako postřik na plevele:

- Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha
- Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 2,5 l/max. 200 l vody/ha + 5 kg/ha Síran amonný - TM
- Orná půda: plevele vytrvalé, Pýr plazivý 3 l/ha 200 l vody /ha max. + 0,5 % smáčedlo
- Brambor, Kukuřice setá, Sója luštinatá: plevele jednoleté vzešlé, plevele vytrvalé vzešlé, Pýr plazivý: 1,5–2 l/100–150 l vody/ha, před setím
- Brambor, cukrovka: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, OL 30
- Mimoprodukční plochy: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 2–5 l/ha
- borovice, listnáče, smrk: plevele přerostlé: 33–50 %, sazenice a kultury, smáčení
- borovice, smrk: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha, po vyzrání letorostů, postřik celoplošně

Vhodné také pro:

- Hrách, peluška: usnadnění mechanizované sklizně: 2–3 l/150–200 l vody/ha
- Zavlažovací kanály: nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní: 5 l/ha
- Louky, pastviny: retardace: 0,5–1 l/ha (0,5–1%)
- Len setý: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, před sklizní
- Jahodník: plevele přerostlé: 1–2 l/ha (33–50%), aplikace knotovým rámem, po sklizni
- Nezemědělská půda: nežádoucí vegetace: 3–6 l/max. 300 l vody/ha
- Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 7–10 l/300–400 l vody/ha, postřik plošný
- Železnice: bOlševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy: 4 %, jednotlivé rostliny
- Lesní školky sazenice a starší semenáče dřevin: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 1–3 l/ha, ošetření s kryty, po vyzrání letorostů
- Komposty, lesní půda - příprava pro výsadby: plevele jednoleté, plevele vytrvalé: 3–5 l/max. 200 l vody/ha
- Obilniny mimo množitelské porosty: plevele vytrvalé, Pýr plazivý: 3 l/max. 200 l vody/ha, polehlé nebo silně zaplevelené porosty, před sklizní, OL 10
- Řepka olejka: plevele přerostlé, Pýr plazivý: 3–4 l/max. 200 l vody/ha, 2/3 hnědých zrn, OL 10–14
- Louky, pastviny: obnova TTP: 3–6 l/max. 200 l vody/ha, OL 21

Účinná látka: Glyphosate 360 g/l (ve formě IPA soli 480 g/l) 

Roundup Klasik je postřikový přípravek ve formě kapalného rozpustného Koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů a k likvidaci nežádoucí vegetace. Roundup Klasik rostliny příjímají výhradně zelenými částmi, listy a oddénky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Příznaky působení jsou postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až hnědnutí zasažených rostlin během 10 - 14 dnů. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje.

Dráždí oči. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

První pomoc: Zasažení očí: Okamžitě oči vypláchněte proudem pitné vody. Výplach provádějte po dobu minimálně 15 minut. Pokud to jde, vyjměte si kontaktní čočky. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv, hodinky, šperky. Zasažená místa okamžitě opláchněte proudem vody. Před opětným použitím oděv vyperte. Vdechnutí: Postiženou osobu odveďte na čerstvý vzduch. Požití: Okamžitě podejte vodu k pití. Nikdy nepodávejte nic do úst postiženému, pokud je v bezvědomí. Nevyvolávejte zvracení, pokud to není nařízeno lékařskou pomocí. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si pečlivě přečtěte přiložené pokyny!

Doba použitelnosti: Doba použitelnosti přípravku při dodržení podmínek sladování v neporušených obalech je 5 let od data výroby.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Roundup Klasic tötet mehrjährige und jährliche Unkräuter 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ