>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Wäschedesinfektion  >  Sanytol Mountain Duft Desinfektionslufterfrischer für Oberflächen und Textilien 300 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Sanytol Mountain Duft Desinfektionslufterfrischer für Oberflächen und Textilien 300 ml

čistí vzduch a dezinfikuje všechny povrchy v domácnosti

-4%

Sanytol Mountain Duft Desinfektionslufterfrischer für Oberflächen und Textilien 300 ml
Unser Preis
3.37 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.15 EUR (4%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.52 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.37 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:85591
Der Strichcode EAN:3045206394307
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Sanytol  (web)
Sanytol
Artikelbeschreibung
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Luftdesinfektion:
1. Schließen Sie die Türen und Fenster des Raumes.
2. Vor Gebrauch schütteln.
3. Sprühen Sie das Produkt in vertikaler Position 5-10 Sekunden lang auf den gesamten Raum (10-25m2). 30 Minuten stehen lassen und dann auslüften. 

Desinfektion von Oberflächen und Geweben:
1.Vor Gebrauch schütteln.
2. Sprühen Sie aus einer Entfernung von etwa 25 cm auf die behandelte (zuvor gewaschene) Fläche.
3. Bei starkem Geruch wiederholen Sie den Vorgang.
4. Für eine gründliche Desinfektion 15 Minuten einwirken lassen.

Biozider Wirkstoff (PT2/AE): Biphenyl-2-ol 4 g/kg und Ethanol 306,5 g/kg, Weitere > 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Desinfektionsmittel, Duftstoffe (Linalool)

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.37 EUR
100%
Koupila jsem ho pro osvěžení sedací soupravy, má příjemnou vůni.
Sanytol nikdy nezklame
3.37 EUR
100%
Jemný rozprašovačPěkně voní - svěžeDá se lehce zmáčknout
3.37 EUR
100%
spokojenost
3.37 EUR
100%
Příjemná vůně, nemusela jsem nikde běhat po obchodech.
3.37 EUR
90%
Praktické a účinné
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sanytol Mountain Duft Desinfektionslufterfrischer für Oberflächen und Textilien 300 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Luftdesinfektion:
1. Schließen Sie die Türen und Fenster des Raumes.
2. Vor Gebrauch schütteln.
3. Sprühen Sie das Produkt in vertikaler Position 5-10 Sekunden lang auf den gesamten Raum (10-25m2). 30 Minuten stehen lassen und dann auslüften. 

Desinfektion von Oberflächen und Geweben:
1.Vor Gebrauch schütteln.
2. Sprühen Sie aus einer Entfernung von etwa 25 cm auf die behandelte (zuvor gewaschene) Fläche.
3. Bei starkem Geruch wiederholen Sie den Vorgang.
4. Für eine gründliche Desinfektion 15 Minuten einwirken lassen.

Biozider Wirkstoff (PT2/AE): Biphenyl-2-ol 4 g/kg und Ethanol 306,5 g/kg, Weitere > 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Desinfektionsmittel, Duftstoffe (Linalool)

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.37 EUR
100%
Koupila jsem ho pro osvěžení sedací soupravy, má příjemnou vůni.
Sanytol nikdy nezklame
3.37 EUR
100%
Jemný rozprašovačPěkně voní - svěžeDá se lehce zmáčknout
3.37 EUR
100%
spokojenost
3.37 EUR
100%
Příjemná vůně, nemusela jsem nikde běhat po obchodech.
3.37 EUR
90%
Praktické a účinné
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ