>  Bauen und Wohnen  >  Gesundheitsbedürfnisse  >  Desinfektion  >  Sanytol Deodorant und Desinfektionsmittel speziell für Stoffspray 500 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Sanytol Deodorant und Desinfektionsmittel speziell für Stoffspray 500 ml

zabíjí 99,99 % virů, plísní a bakterií

Sanytol Deodorant und Desinfektionsmittel speziell für Stoffspray 500 ml
Unser Preis
3.12 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.12 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:79573
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Sanytol  (web)
Sanytol
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Hořlavé:Hořlavé
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Sanytol Mikroby, které jsou přítomny v srdci textilních vláken jsou zodpovědné za zápach a může způsobit onemocnění nebo podráždění ruky.Sanytol Textilerfrischer ničí Bakterie, viry a plísně velmi efektivní. To odstraňuje zatuchlý zápach nebo vůni tabáku, domácí zvířata, kuchyň a dát svým textilií vůni čerstvě vypraného prádla. Díky své extra jemné atomizaci, jemné kapičky uschnout velmi rychle. Ideální pro náročné omyvatelných nebo non-vyjímatelnými textilu: záclony, koberce, koberečky, polštáře, sedací soupravy, kabáty, kostýmy, klobouky, autosedačky, sportovní tašky, atd.


Upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. Nesměšujte s jinými čistícími prostředky. Biocidní přípravek používejte bezpečně.


Kundenrezensionen
3.12 EUR
100%
výborný v letošním parném počasí na matrace, sedačkydokonale odstraní pachy a současně desinfikuje
3.12 EUR
100%
Je velice účinný na ošetření sedacích souprav i matrací lůžek. Spolehlivě odstraní pachy potu.
3.12 EUR
100%
Krásně voní
3.12 EUR
100%
3.12 EUR
90%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Sanytol Deodorant und Desinfektionsmittel speziell für Stoffspray 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Sanytol Mikroby, které jsou přítomny v srdci textilních vláken jsou zodpovědné za zápach a může způsobit onemocnění nebo podráždění ruky.Sanytol Textilerfrischer ničí Bakterie, viry a plísně velmi efektivní. To odstraňuje zatuchlý zápach nebo vůni tabáku, domácí zvířata, kuchyň a dát svým textilií vůni čerstvě vypraného prádla. Díky své extra jemné atomizaci, jemné kapičky uschnout velmi rychle. Ideální pro náročné omyvatelných nebo non-vyjímatelnými textilu: záclony, koberce, koberečky, polštáře, sedací soupravy, kabáty, kostýmy, klobouky, autosedačky, sportovní tašky, atd.


Upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě aplikace na citlivé materiály proveďte nejdříve zkoušku na málo viditelné části. Nesměšujte s jinými čistícími prostředky. Biocidní přípravek používejte bezpečně.


3.12 EUR
100%
výborný v letošním parném počasí na matrace, sedačkydokonale odstraní pachy a současně desinfikuje
3.12 EUR
100%
Je velice účinný na ošetření sedacích souprav i matrací lůžek. Spolehlivě odstraní pachy potu.
3.12 EUR
100%
Krásně voní
3.12 EUR
100%
3.12 EUR
90%
Diskussion über: Sanytol Deodorant und Desinfektionsmittel speziell für Stoffspray 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Hořlavé

Nebezpečí
Extrémně hořlavý plyn. Hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Před použitím protřepat. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C . Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ