>  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Farben, Lacke  >  Farben und Lacke Spray  >  Colorlak Hobby Hautfarbe Braunes Spray 160 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Colorlak Hobby Hautfarbe Braunes Spray 160 ml

-8%

Colorlak Hobby Hautfarbe Braunes Spray 160 ml
Unser Preis
2.76 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.25 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.01 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.76 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2005178
Hersteller:Colorlak a.s.
De Marke:Colorlak  (web)
Colorlak
Artikelbeschreibung

K barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a kožené galanterie. Barva není vhodná pro plastické hmoty a koženky.

NitroCelulózová barva na kůži je určena k barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a kožené galanterie. Barva není vhodná pro plastické hmoty a koženky. Nesmí být použita k úpravě povrchů přicházejících do přímého styku s  poživatinami a krmivy, k nátěrům dětského nábytku a hraček. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu!

Použití Colorlak barva na kůži:
NitroCelulózová barva na  kůži je určena k barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a  kožené galanterie. Není vhodná pro plastické hmoty a koženky. Suchý, mechanických nečistot zbavený povrch upravovaného předmětu očistěte Benzinovým čističem nebo Benzinem. Zbytky krému na boty nebo mastnoty by mohly způsobit špatnou přilnavost barvy. Před nástřikem je vhodné obuv vyztužit papírem nebo napínákem. Nesmí být použita k úpravě povrchů přicházejících do přímého styku s  poživatinami a krmivy, k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Nanášení: Stříkejte 1-2 křížovými nástřiky v intervalu 1-2 hodin. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. Před prací obsah nádobky 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Pro nástřik je vhodná nízká vzdušná vlhkost a teplota 18-25 °C. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím ventilek pročistěte.

Složení: NitroCelulózová barva na kůži je disperze anorganických a organických Pigmentů v roztoku nitrocelulózy v organických rozpouštědlech s přísadou vhodných zvláčňovadel. Dále obsahuje směs izobutanu, n-butanu a Propanu, která působí jako hnací médium.

Obsah nebezpečných látek: n-butyl-acetát
 
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Colorlak Hobby Hautfarbe Braunes Spray 160 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

K barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a kožené galanterie. Barva není vhodná pro plastické hmoty a koženky.

NitroCelulózová barva na kůži je určena k barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a kožené galanterie. Barva není vhodná pro plastické hmoty a koženky. Nesmí být použita k úpravě povrchů přicházejících do přímého styku s  poživatinami a krmivy, k nátěrům dětského nábytku a hraček. Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu!

Použití Colorlak barva na kůži:
NitroCelulózová barva na  kůži je určena k barevné povrchové úpravě kožených výrobků, kožené obuvi a  kožené galanterie. Není vhodná pro plastické hmoty a koženky. Suchý, mechanických nečistot zbavený povrch upravovaného předmětu očistěte Benzinovým čističem nebo Benzinem. Zbytky krému na boty nebo mastnoty by mohly způsobit špatnou přilnavost barvy. Před nástřikem je vhodné obuv vyztužit papírem nebo napínákem. Nesmí být použita k úpravě povrchů přicházejících do přímého styku s  poživatinami a krmivy, k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Nanášení: Stříkejte 1-2 křížovými nástřiky v intervalu 1-2 hodin. Nádobka obsahuje ocelové kuličky, které napomáhají dokonalému promíchání obsahu. Před prací obsah nádobky 2-3 minuty protřepejte a krátce bokem odstříkněte. Nádobku držte ve svislé poloze 20-30 cm od stříkané plochy. Pro nástřik je vhodná nízká vzdušná vlhkost a teplota 18-25 °C. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknutím ventilek pročistěte.

Složení: NitroCelulózová barva na kůži je disperze anorganických a organických Pigmentů v roztoku nitrocelulózy v organických rozpouštědlech s přísadou vhodných zvláčňovadel. Dále obsahuje směs izobutanu, n-butanu a Propanu, která působí jako hnací médium.

Obsah nebezpečných látek: n-butyl-acetát
 
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Colorlak Hobby Hautfarbe Braunes Spray 160 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ